532. Poselství Boha Otce ze dne 23. srpna 2012 v 15:15.


KAŽDÉ DUŠI, ZA KTEROU SE BUDETE MODLIT, ZARUČÍM OCHRANU OD BRAN PEKLA


Má nejdražší dcero,

stalo se to jen zřídka, že Nejsvětější Trojice komunikovala s lidstvem tímto způsobem a je to poprvé, že Já, váš Otec, jsem schválil misi tohoto druhu.

Mé děti, z nichž mnoho nechápe význam tohoto Božího zásahu, brzy porozumí, proč je nutný.

Kdyby k Druhému příchodu mého milovaného Syna mělo dojít bez předchozího Varování, mé drahé děti by nikdy nevstoupily do bran mého Nového ráje.

Nikdy by nebyly schopné připravit své duše a nebyly by způsobilé k přijetí do nové éry pokoje.

Toto je sdělení, se kterým bude mít svět potíže, aby na ně reagoval.

Mrak, který zakrývá srdce lidí je tak temný, že jen málo duší bude moci uvidět Světlo mého božského zaslíbení.

Síly zla, vždy přítomné ve světě, zabraňují mým dětem natáhnout ruku ke Mně.

Mé odhodlání přivést členy mé rodiny blíže a sjednotit je v mé náruči je neotřesitelné.

Každý člověk by měl pochopit, že usnadním rychlé obrácení lidstva, za každou cenu.

I když dovolím, aby svobodná vůle všech mých dětí zůstala nedotčena, přikážu, aby se staly zázraky, které obrátí jejich srdce naruby.

Toto je můj slib, když teď volám k vám, mé drahé dětičky.

Já, váš milovaný Otec, vás toužím vzít, shromáždit, přitisknout k mému srdci a přivést vás do bezpečí.

Tak málo vás ví o hlubinách mé lásky. Když jednou zakusíte lásku ke Mně, vašemu Věčnému Otci, už nikdy nebudete moci přerušit spojení se Mnou.

Chci vám dát útěchu.

Chci, abyste věděli, že moje láska k vám je taková, že skrze mého Syna Ježíše Krista vám bude prokázáno velké milosrdenství, dokonce i těm, jejichž srdce jsou z kamene a i těm, jejich duše jsou tak černé, že jen zázrak je může zachránit.

Těm, kdo Mě milují, pravím toto: Vaše láska ke Mně, svému Otci, vám bude bohatě vrácena. Vaše láska k mému drahému Synu bude odměněna tak, že každé duši, za kterou se modlíte, zaručím imunitu od bran pekla.

Nic není nemožné.

Má láska je nekonečná.

Důvěřujte Mi.

Důvěřujte mému Synu.

Když to učiníte, udělím velké milosti pro spásu lidstva.


Váš milovaný Otec
Bůh Nejvyšší


zpět