530. Poselství Ježíše ze dne 22. srpna 2012 v 20:10.


TAK JAKO VOJÁK, KTERÝ PROBODL MŮJ BOK, BYL OKAMŽITĚ OBRÁCEN, TAK TAKÉ BUDOU OBRÁCENY MILIÓNY DUŠÍ


Má vroucně milovaná dcero,

nesmíš se cítit izolována ode Mne kvůli nesmírnému rozsahu této práce.

Neboť i když se může zdát, že je jí tolik, že máš pocit, že ji nebudeš schopná zvládnout, věz, že Já od tebe žádám jenom to, na co stačíš.

Raduj se, že mé Slovo je vyhledáváno po celém světě, neboť to je přání mého srdce.

Přeji si, aby všichni moji stoupenci odpověděli okamžitě na moji výzvu, neboť je potřebuji, aby Mi pomohli v mé misi zachránit lidstvo.

Je to pouze začátek rychlého obrácení, kdy Krev a voda budou tryskat na každou lidskou duši.

Má Krev a voda obrátí dokonce i zčernalé duše.

Právě tak, jako voják, který probodl můj bok, byl okamžitě obrácen, tak se také obrátí milióny duší, které v tomto čase nevěří, že Já existuji.

Cožpak jsem vám neřekl, že mé milosrdenství je nekonečné?

Cožpak jsem vám neslíbil, že zázraky, schválené mým Otcem, se uskuteční, aby sjednotily svět a přivedly všechny duše do jejich právoplatného dědictví?

Tak mnoho duší nyní odpovídá na mé volání. Jejich modlitby budou znásobeny a další milióny budou zachráněny. Ve vašem úsilí zachránit celé lidstvo mají být zahrnuty všechny duše.

Váš cíl, moji vroucně milovaní stoupenci, musí být nedovolit ani jediné duši proklouznout okem síta.

Tato síť bude rozhozena a vržena do vod, aby chytala duše a zachránila je.

Vy, moji stoupenci, jste rybáři. Dávám vám tuto síť milostmi, které vám teď uděluji.

Pomůžete Mi zachránit každou žijící duši a ani jediné úsilí nebude ponecháno nazmar, bude učiněno naprosto vše, když se teď vydávám ještě jednou zachránit lidstvo.

Takže místo toho, aby ses choulila ve strachu, ustaraná obrovskou odezvou na mé volání, musíš se radovat, má dcero. Neboť konečně má svatá vůle se naplňuje. Přesto máme před sebou ještě dlouhou cestu.


Váš Ježíš


zpět