529. Poselství Matky Spásy ze dne 22. srpna 2012 v 09:18.


KDYŽ JSEM ČEKALA S APOŠTOLY VE VEČEŘADLE NA SESTOUPENÍ DUCHA SVATÉHO, BYLO ZAPOTŘEBÍ DESETI DNŮ PŘÍPRAV


Mé dítě,

mé děti v dnešním světě se nalézají v pustině, protože nevědí, jak obdržet dar Ducha Svatého.

Jak jsem tě učila, trvá to dlouho, než ti může být dán tento dar.

Spočívá to ve velmi nesnadné cestě dříve, než kterékoliv Boží dítě může být učiněno hodným obdržet tento mimořádný dar.

Když jsem čekala s apoštoly ve večeřadle na sestoupení Ducha Svatého, bylo zapotřebí deseti dnů příprav.

I když těmto svatým, oddaným a věrným služebníkům mého milovaného Syna byl tento dar slíben, nebyli duchovně plně připraveni, aby jej dostali.

Já, jejich milovaná Matka, jsem jim musela pomoci připravit jejich duše.

Znamenalo to naučit je důležitosti plného odevzdání jejich svobodné vůle. Aby se stali hodni, museli porozumět hloubce pokory, do které se museli ponořit dříve, než mohli být připraveni.

Někteří z nich si mysleli, že se od mého Syna všechno naučili.

Avšak to bylo znamením pýchy, a když ve vás existuje pýcha, nemůžete obdržet svatý dar Ducha Svatého.

Abyste mohli dostat dar Ducha Svatého, musíte se stát malými před mým Synem, jako malé dítě.

Nemůže být žádné místo pro pýchu nebo povýšenost. Přesto dnešní lidé, kteří tvrdí, že hovoří s autoritou o způsobu, jakým mluví můj Syn, padají do pasti.

Oni, když tvrdí, že jsou znalci v duchovních věcech, hovoří s povýšeností, která neodráží milosti dávané těm, kteří pravdivě vlastní tento velký dar z nebes.

Ti, jimž byl udělen tento dar Ducha Svatého, se podřizují přáním mého Syna.

Nejsou vychloubační.

Nejsou agresivní.

Nekritizují jiné a neužívají kvůli tomu jméno mého Syna.

Nevysmívají se jiným, když hlásají svoji interpretaci jeho svatého Slova.

Nekážou nenávist.

Když jsem připravovala učedníky mého Syna, událo se mnoho diskusí.

Trvalo nějaký čas, než konečně přijali, co se od nich očekávalo.

Jenom pak, co porozuměli, že pouze pokora duše může dovolit Duchu Svatému vstoupit, byli konečně připraveni.

Naléhám na všechny Boží děti, zejména na ty, které věří v mého Syna, aby prosily mě, svou Matku, aby mi dovolily je připravit na tento velký dar.

Mé dítě, potřebovala jsem celý rok, abych tě připravila, a nebylo to snadné. Vzpomínáš si, jak těžké bylo pro tebe modlit se můj svatý růženec? Jak těžkým jsi shledávala vzdát se své svobodné vůle a projevit pokoru?

Nyní, když jsi dostala tento dar, neznamená to, že jej můžeš pokládat za samozřejmý.

Musíš se stále modlit, zůstat pokorná srdcem a hledat vykoupení každý den.

Neboť právě tak, jak ti byl dán, může být také vzat zpět.

Prosím všechny, kteří sledují tato poselství, aby se modlili za dar Ducha Svatého.

Nestačí se pomodlit jen jednou a říct, že jste dostali dar rozlišení, o který jste prosili, a pak očerňovat tato Boží poselství. Pokud to činíte, pak jste nedostali tento dar.

Prosím, volejte mě, svou milovanou Matku, abych vám pomohla touto modlitbou modlitební kampaně (74):

Modlitba o dar rozlišení

"Ó, Matko Boží, pomoz mi připravit mou duši na dar Ducha Svatého. Vezmi mě za ruku jako dítě a veď mě na cestu k daru rozlišení silou Ducha Svatého.

Otevři mé srdce a nauč mě vzdát se tělem, myslí a duší.

Zbav mě hříchu pýchy a oroduj za mě, aby všechny mé minulé hříchy mi byly odpuštěny a tím má duše byla očištěná a já byl uzdraven, a mohl tak obdržet dar Ducha Svatého.

Děkuji ti, Matko Spásy, za tvou přímluvu a očekávám s láskou v mém srdci tento dar, po kterém s radostí toužím. Amen."

Děti, nezapomeňte přijít ke mně, své Matce, abych vám pomohla otevřít duši, abyste obdrželi tento nádherný dar.

Dostanete-li tento dar, přivedu vás před mého Syna.

Neboť jenom pak budete skutečně připravení k dalšímu kroku na schodišti, které vede k duchovní dokonalosti.


Matka Spásy


zpět