528. Poselství Boha Otce ze dne 21. srpna 2012 v 18:00.


JEN KDYŽ BUDU SPOKOJEN, ODKÁŽU VÁM TY NEJPODIVU-
HODNĚJŠÍ ZÁZRAKY, ABY JE VIDĚL CELÝ SVĚT


Má vroucně milovaná dcero,

ať nikdo nepodceňuje sílu mého hněvu, když se dívám, jak lidstvo dále klesá do hlubin hříchu.

Poslal jsem vám proroky. Pak jsem poslal svého milovaného Syna, kterého jsem obětoval, abych vás zachránil, a potom jsem poslal ještě více poslů. To vše bylo málo platné.

Jen málo duší se byť i jen podívalo na taková poselství proroků, nebo přijalo znamení, dávaná světu Blahoslavenou Matkou mého milovaného Syna.

Kvůli mé velké otcovské lásce k vám, dávám všem svým dětem ještě jednou dar spásy. Nesmíte ignorovat mé proroky, protože by vás to mohlo připravit o místo ve vašem dědictví, které jsem pro vás naplánoval.

Děti, mnoho z vás, které věří ve Mne, svého Věčného Otce, jste nedokázaly pochopit tajemství spásy.

Tato cesta k duchovní dokonalosti leží ve vaší schopnosti přijmout očistu, která je potřebná, aby zajistila, že budete způsobilé stát přede Mnou.

Mnoho duší musí být zcela zbaveno všech světských lákadel, rozptýlení a zkaženosti duše.

Vy, kteří máte dost štěstí, že jste vydrželi takovou očistu, budete vědět, že dokud se nestanete malými, jako děti, v mých očích, nebudete schopni se vzdát mé svaté vůli.

Bojujte proti takové očistě – a shledáte, že je těžké vykoupit se v mých očích.

Když se osvobodíte od všeho, co vám nabízí svět a soustředíte se na mého Syna, pak poznáte, že jediná skutečná láska a radost, která existuje, pochází od Boha. Když jste to jednou zakusili, pak už nic jiného vás nebude moci uspokojit.

Čas od času můžete uklouznout, ale to se dá čekat. Neboť nemůžete být osvobozeni od hříchu, dokud nevyvstane nový svět a svou vůli nesrovnáte s mojí.

Můj plán spásy, který může být dosažen na zemi jen vaší věrností k mému drahému Synu, již začal. Nebude trvat dlouho a dojde k celosvětovému obrácení. Toho bude dosaženo mým prorokem času konce a jako důsledek Velkého varování.

Děti, pociťujte mého Ducha Svatého, jak proniká vaší duší, jakmile se velmi rychle rozšíří po celé zemi.

V každé části světa vytrhávám mé děti z jejich duchovní temnoty.

Potřebuji vaši oběť a vaše modlitby, abyste pomohli při spáse duší.

Jen když budu spokojen, odkážu vám ty nejpodivuhodnější zázraky, aby je viděl celý svět.

Až se tyto zázraky stanou, znásobí obrácení, které potřebuji, abych vzal své děti do bezpečí a do Nového ráje.

Jen potom se můžeme stát znovu skutečnou rodinou.

Miluji vás, děti.

Mám radost z těch mezi vámi, šlechetných srdcem a čistých duší, kteří rozpoznávají toto Boží volání z nebe.

Žehnám vám.


Váš Nebeský Otec
Bůh Nejvyšší


zpět