525. Poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 22:56.


TENTO ČAS SE PODOBÁ TICHU PŘED BOUŘÍ. VYUŽIJTE JEJ, ABYSTE PŘIPRAVILI CO NEJVÍCE LIDÍ.


Má vroucně milovaná dcero,

když kvůli Mně trpíš a cítíš se osamělá a daleko ode Mne, tak věz, že v této chvíli jsi mému Nejsvětějšímu Srdci nejblíže.

I když moje Kniha Pravdy je dar, který jsem dal světu, a je ochraňovaná z nebes, neznamená to, že tato cesta nebude pro tebe bolestná.

Zakusíš kritiku a nový druh útoku kvůli tomu, že mé svaté Slovo je nyní tištěno, aby je sdílel celý svět.

Nesmíš nikdy odpovídat těm, kteří požadují, abys vysvětlila, proč je tato kniha nutná. Zachovej mlčení a pokračuj v mé práci.

Nedovol nikomu, aby tě zastavil, nebo zdržel v šíření mé Knihy, neboť každý den se počítá, jelikož zbývá jen omezený čas, který byl udělen duším, aby se vykoupily v mých očích.

Nechej Mě, má dcero, ujistit tebe a všechny mé následovníky, že jste se nyní vydali na cestu, na pouť, která se nepodobá žádné jiné.

Tento čas se podobá tichu před bouří.

Využijte jej, abyste připravili tolik lidí, kolik jen můžete. Rozšiřujte má poselství, mé modlitby modlitební kampaně a modlete se za vaše bratry a sestry, aby během Varování přijali mé milosrdenství.

Shromážděte moji církev a modlete se o sílu, neboť falešný prorok se připravuje a je již přítomen ve Vatikánu. Ale velmi pečlivě skrývá svoji pravou tvář. Můj milovaný vikář je izolován a času je málo.

Přeji si, abyste se všichni jednou denně, počínaje dneškem, začali modlit novou litanii modliteb za ochranu před falešným prorokem.

Vaše modlitby modlitební kampaně musí být uspořádány do různých bloků a modlete se je, kdy můžete.

Zde je první litanie Ježíš lidstvu (1):

Za ochranu před falešným prorokem.

"Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka.

Ježíši, smiluj se nad námi.

Ježíši, uchraň nás od pronásledování.

Ježíši, zachovej nás před antikristem.

Pane, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Nejdražší Ježíši, pokryj nás svou vzácnou Krví.

Nejdražší Ježíši, otevři naše oči ke lžím falešného proroka.

Nejdražší Ježíši, sjednoť tvou církev.

Ježíši, ochraňuj naše svátosti.

Ježíši, nenechej falešného proroka rozdělit tvou církev.

Nejdražší Ježíši pomáhej nám odmítnout lži, předkládané nám jako pravda.

Ježíši, dej nám sílu.

Ježíši, dej nám naději.

Ježíši, zaplav naši duši Duchem Svatým.

Ježíši, ochraňuj nás před šelmou.

Ježíši, dej nám dar rozlišení, abychom mohli jít vždy cestou tvé pravé církve navěky věků. Amen."

Má dcero, prosím, neměj pocit, že jsi přetížená touto misí, neboť ti pošlu brzy pomoc. Musíš přijmout vše, o co tě prosím a zůstat silná v důvěře, že je vše v pořádku.

Obrácení skrze tato poselství už bylo dosaženo a již obnáší počet stovek tisíců duší. A tak nepociťuj bezmoc, nebo starosti. Těší Mě věrnost a oddanost těch, kdo Mě milují bez podmínek.

Posílám ti ty z mých s čistým srdcem, abych ti nabídl ochranu.

Povzbudí tě a pomohou ti vést mé následovníky po celé cestě k branám Nového ráje.

Miluji vás, moji milovaní následovníci. Vytrvejte se Mnou na této trnité cestě. Přijměte posměch, kterému budete vystaveni, až budete pokračovat v šíření mého svatého Slova.

Vězte, že Já jsem vždy s každým z vás. Znám své a oni znají Mě. Nic nás nemůže rozdělit.


Váš Ježíš


zpět