523. Poselství Ježíše ze dne 15. srpna 2012 v 01:00.


TO JE MOJE KNIHA. MOJE SLOVO. MŮJ SLIB.


Má vroucně milovaná dcero,

mluvím s tebou o tom nejdůležitějším dni, o dni, který jsem vybral, abych uvedl mou Knihu do světa.

Je to den Nanebevzetí mé milované Matky, Královny Nebes, Královny Země, Matky Spásy.

Není to náhoda, že Kniha Pravdy je pravě k dostání k tomuto datu, neboť má Matka je Matkou Spásy. Kniha má pomoci zachránit duše celého lidstva.

Má Matka má důležitou úlohu ve spáse duší.

Ona je Spoluvykupitelkou, Prostřednicí všech milostí a Obhájkyní. To znamená, že moje Blahoslavená Matka byla vybrána Bohem, aby pomohla Mně, svému Synu, v konečném plánu spásy.

Její úloha v této významné době není pochopena.

Dala zrod Vykupiteli lidstva a přivedla na svět dar spásy, když svolila stát se mou Matkou.

Nyní je Matkou všech Božích dětí a byla jí dána moc rozdrtit Satana, zatímco Já se teď připravuji zachránit lidskou rasu od jeho zlých plánů, jak oklamat Boží děti.

Kniha Pravdy je nejen knihou. Je to mé svaté Slovo, první část mnoha odhalení k obrácení světa.

I když se mohlo zdát velmi obtížné ji vydat, s tolika překážkami kladenými před tebe, má dcero, tato práce je, ujišťuji tě, ochraňována z nebe.

Je to moje Kniha. Mé Slovo. Můj slib.

Když jsem řekl, že přijdu znovu, znamenalo to, že přijdu znovu.

Když jsem přišel do světa poprvé, Bůh, můj Věčný Otec, připravoval své děti už předem svými proroky.

Mnozí poslouchali, mnozí nikoliv.

Ať tak, či onak, svět nakonec porozuměl Pravdě. Lidé znali a pochopili význam mého utrpení na kříži a svobodu, kterou dalo světu darem věčné spásy.

Totéž se děje teď. Svět je připravován na můj Druhý příchod. Teď.

Svaté Slovo Boží je těmito poselstvími dáváno lidstvu jako velký dar.

Mnozí budou poslouchat, mnozí nebudou.

Jedna věc je nepochybná. Velmi málo lidí o tom nebude nic vědět.

Buď přijmou mé Slovo, takové, jaké je jim nyní dáváno, nebo je nepřijmou.

Naplnil jsem slib mého Otce.

Můj Otec slíbil, že v tomto čase dá světu Knihu Pravdy.

Mnozí Pravdu vstřebají a přijmou ji. Jiní zjistí, že Pravda chutná příliš hořce a budou ji pokládat za lži.

Dejte jim vědět, že Smlouva bude naplněna, stejně tak jako tato proroctví.

Nikdo, a nesejde na tom, jak bude argumentovat proti mému Svatému Slovu, nezabrání Pravdě, aby nebyla odhalena světu.

Proroctví obsažená v Knize Zjevení se uskutečňují před vašima očima.

Nikdo nechápe plný význam Knihy Zjevení, neboť její obsah nebyl oznámen světu zřetelně, byly to jen hlavní linie.

Nyní jen málo lidí přijme, že Já, Beránek Boží, přicházím, jak bylo slíbeno, otevřít pečetě.

Proč?

Věříte-li ve Mne, v tato poselství, proč popíráte Pravdu, když je vám dávána?

Když nedokážete přijmout Pravdu, dávanou vám o falešném proroku, antikristu a jiných proroctvích, bude to znamenat, že Mi nedovolíte dát vám pokyny k záchraně duší.

Jen následováním Pravdy můžete být v bezpečí.

Nezapomeňte, že jen Pravda vás osvobodí od lží, kterými Satan zamořuje lidstvo.

Musíte neustále volat mou Matku, aby vám pomohla přivést vás ke Mně, abyste byli ochráněni od lží, které Satan použije, aby vám zabránil přijmout Pravdu mých posledních svatých Slov, dávaných světu před mým Druhým příchodem.

Jděte v míru a lásce. Všechny vás v této chvíli spojuji pod ochranou mé vzácné Krve.

Raduji se z vaší odpovědi, moji milovaní stoupenci a spoléhám na vaši víru, abyste Mi pomohli v této mimořádné misi.


Váš Ježíš


zpět