521. Poselství Ježíše ze dne 12. srpna 2012 v 18:00.


ANTIKRIST BUDE O SOBĚ TVRDIT, ŽE JE JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS


Má vroucně milovaná dcero,

věz, že právě tak jako ti dávám pokyny, abys připravovala lidi na spásu, která jim právoplatně náleží, tak také Zlý připravuje duše.

Připravuje falešné proroky k oklamání Božích dětí, aby přijaly antikrista za svého Ježíše.

Toto zlo je pro tebe těžké pochopit, ale s darem, který jsem ti dal – že můžeš nahlížet do duší, budeš okamžitě vědět, kdo jsou tito falešní proroci.

Budou se vždy zaměřovat na tebe, má dcero, těmi nejvychytralejšími způsoby, neboť budeš jejich protivník číslo jedna. Nicméně jejich lži, zaobaleny ve slovech, která budou vypadat jako svaté Slovo Boží, budou skrývat tu největší lež ze všech.

Prohlásí, že falešný prorok je opravdovým papežem.

Prohlásí, zpočátku náznakem, že antikrist je Kristus Král.

Když přesvědčí ubohé duše, že jejich poselství přicházejí od Boha, pak takové duše už nebudou pochybovat.

Musím varovat všechny Boží děti. Podruhé už v žádném případě nepřijdu v těle.

Už se neobjevím ve světě jako vůdce. Ani nebudu tentokrát konat zázraky, abych dokázal, kdo jsem, kromě zázraku Varování a zázraku, jenž bude viděn na obloze nějaký čas potom, co se Varování uskuteční.

Antikrist bude o sobě tvrdit, že je Já, Ježíš Kristus. Tato ohavnost byla předpověděna.

Komu věřit, děti, nebude snadná věc, neboť mnozí přijdou v mém jménu. Ale vězte toto:

Zlý, skrze své falešné proroky, vám nikdy neřekne, abyste se modlili k Duchu Svatému, nebo přijímali svátost nejsvětější eucharistie.

Nikdy nepřipustí, že Já, Ježíš, Syn člověka, jsem přišel jako Mesiáš v těle, abych vykoupil lidstvo z hříchu.

Nikdy vás nebude prosit, nebo povzbuzovat k tomu, abyste se modlili svatý růženec, nebo projevovali věrnost mé milované Matce.

Buďte ostražití. Zůstaňte bdělí a řiďte se mými instrukcemi.

Zlý se snaží vytvořit armádu mezi mými následovníky. Ačkoliv jeho jiná armáda je již na zemi dobře organizována, nyní se zaměřuje na ty, kdo věří ve Mne, vašeho Ježíše, protože chce skrýt své ďábelské skutky za svaté lidi.

Použije jejich lásku ke Mně jako štít, aby zakryl lži, které zamýšlí vnutit světu.

Důvěřujte mému Slovu a neodchylujte se od Pravdy, jak je vám v tomto čase dávána těmito mými svatými poselstvími světu.


Váš Ježíš


zpět