518. Poselství Ježíše ze dne 8. srpna 2012 v 23:20.


KDYŽ PROHLÁSÍTE HLAS DUCHA SVATÉHO ZA ZLO, JSTE VINNI ROUHAČSTVÍM VELKÉHO ROZSAHU


Má vroucně milovaná dcero,

když se lidé ptají, co chci říci Božím Slovem, tak Mi to nechej vysvětlit.

Slovo Boží, jak je obsaženo v Bibli svaté, jak ve Starém, tak i v Novém zákonu, Boží Slovo, Pravda, dávaná světu v těchto poselstvích, je darem Ducha Svatého.

Tato poselství jsou nabízena Nejsvětější Trojicí, a jsou jediná svého druhu, která kdy byla poskytnuta lidstvu nějakým prorokem.

Důvodem je, že toto je poslední mise, závěrečná podoba Božího zásahu a komunikace, nabídnuté světu kvůli mému Druhému příchodu.

Nikdy nepřekážejte síle Ducha Svatého, protože je to velmi těžký hřích.

V těchto poselstvích je vyléván hlas Ducha Svatého, aby zachránil lidstvo od věčného zatracení.

Můžete odmítnout Mě, vašeho Ježíše, nebo Boží poselství, dávané vám mou milovanou Matkou a bude vám odpuštěno.

Neboť všichni máte právo posuzovat tato svatá poselství, protože máte dar svobodné vůle.

Avšak odmítnete-li Ducha Svatého a veřejně se proti Němu rouháte, pak je to věčný hřích a jenom zázrak, dovolený Bohem Otcem, může zachránit vaši duši.

Pochybujete-li o jakémkoliv Božím poselství, dávaného světu, pak musíte mlčet a modlit se za vizionáře. Modlete se, řiďte se svou vírou a vytrvejte ve vašem způsobu uctívání Boha. Je velmi důležité, abyste to činili.

Tím, že prohlásíte hlas Ducha Svatého za zlo, proviňujete se rouhačstvím takového rozsahu, že je považováno za neodpustitelný hřích.

Budete muset prosit Boha, aby vám teď odpustil, protože pokud byste pokračovali v záměrném vyvolávání kampaně k zastavení hlasu Ducha Svatého, hlasu Nejsvětější Trojice a prohlásili jej za ducha zla, nebude vám, ani nebude moci být odpuštěno, neboť je to těžký hřích.

Mnozí křesťané v dobrém úmyslu toto dílo ztrhají. Řeknou, že poselství nejsou v souladu s Písmem svatým.

Když toto říkají, tak neznají Pravdu, která je obsažená v Bibli svaté.

Buď útočí na tato poselství na základě toho, co slyšeli od ostatních, kteří tvrdí, že Pravdu znají, nebo je prohlašují za nepravdivá na základě svého chybného výkladu Pravdy.

Nebo ještě hůř, pokřivují Pravdu a srovnávají tato poselství s novými a absurdními výklady Bible svaté.

Poslouchejte Mě teď, vašeho Ježíše, když vám říkám následující:

V čase mého pobytu na zemi se velekněží pokoušeli pokřivit Pravdu Božích zákonů, aby ospravedlnili, že Mě odmítli.

Použili lži, aby zabránili lidem poslouchat můj hlas.

Prohlásili Mě za lháře, falešného proroka a obžalovali Mě z kacířství.

Řekli, že jsem se rouhal proti zákonům církve a zneuctil sabat tím, že jsem pořádal velikonoční večeři v jiný den, než v tom, který považovali za správný.

Nejen, že Mi neporozuměli, oni Mě přímo zavrhli, protože nebyli přichystáni přivítat v tomto čase skutečného Mesiáše.

Nebyli připraveni.

Nikdy si nepomysleli, že by mohli být svědky příchodu skutečného Mesiáše během svého života.

Tak uzavření do svých ceremonií, svých hierarchických pravidel – která v této době velebila jejich vůdce a stavěla je na piedestal jako skutečné krále jejich církve – že už ve svých srdcích neměli žádné místo pro Mne, Vykupitele lidstva.

Totéž se stane znovu, když nyní připravuji svět na můj Druhý příchod.

Farizeové nemohli porozumět důležitosti pokory.

Nemohli přijmout způsob, jakým Bůh pracuje – že nepovýšil mocné, nebo nejzkušenější církevní vůdce ve své církvi, aby odhalil své plány, nebo varoval své děti.

Bůh si vybral nevzdělané, pokorné a šlechetné srdcem, aby předal svá varování lidstvu.

Pozvedl slabé a utrpením je povýšil, aby se stali čistými srdcem, a tak s nimi mohl komunikovat tím nejvhodnějším způsobem. Takto je málo pravděpodobné, že by se lidská pýcha ze strany proroka mohla míchat s Pravdou.

Oni odmítli Jana Křtitele a zavraždili ho. Zavraždili proroky staré doby. Mučili vyvolené duše, skrze něž Bůh hovořil.

Myslíte, že ve vašem dnešním světě tomu bude nějak jinak?

Vy, moji oddaní následovníci a vy, kdo tvrdíte, že jste znalci, pokud jde o mé křesťanské, nebo jiné církve, jež věří v mého Věčného Otce, přijmete Boží Slovo dnes?

Nikoliv. Prorokům, pravým prorokům uděláte přesně to, co jim bylo činěno již od počátku. Zhanobíte je ve jménu mého Otce.

Ale mějte na paměti toto: Až vám bude Pravda konečně odhalena, pak už nebude návratu, budete-li shledáni vinnými z věčného hříchu. To znamená, jestli jste se rouhali proti Duchu Svatému.

Pokud byste se rouhali proti Mně, bude vám odpuštěno.

Popíráte-li dar proroctví, pak vám také bude odpuštěno.

Ale jestli zastavíte konečný plán spásy tím, že jej veřejně zesměšníte a shromáždíte věřící mé církve, aby hlas Ducha Svatého zatvrzele prohlašovali za falešný a zlý, budete trpět věčným zatracením.


Váš Ježíš


zpět