517. Poselství Ježíše ze dne 7. srpna 2012 v 15:50.


TOTO JE MOJE POSLEDNÍ MISE NA ZEMI, KDY DÁVÁM SVĚTU SVATÁ POSELSTVÍ NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE


Má vroucně milovaná dcero,

má láska k tobě je stejně tak silná, jako hluboká, i když se ti to v této chvíli nemusí tak jevit.

Potřebuješ strávit více času v mé společnosti, neboť už jen to, že budeš se Mnou, ti přinese pokoj v této misi.

Mé milosti nyní naplňují tvou duši, takže můžeš sdělovat má poselství světu v nejkratším možném čase.

Jak unaven a osamocen se cítím v srdci právě teď, má dcero.

Jak se jen trápím pro ty nevinné duše, které nevědí nic o mé existenci. Jsou dobré ve svých srdcích a křesťanské v tom, jak se chovají ke svým bližním, a přesto nevěří v moji existenci.

Každý den se dívám, jak žijí své všední životy bez víry v existenci Boha, nebo v jejich budoucí život v Novém ráji.

Prosím, pomoz Mi a řekni jim, že je miluji.

Rozšiřuj mé Slovo a Já zažehnu tušení poznání v jejich duších.

Má dcero, není důležité, jestli tebe nebo mé milované následovníky odmítnou, vše, co je třeba, je, aby mohli číst má poselství.

Sešlu Ducha Svatého, aby jiskrou, i když nepatrnou, roznítil plamen mé lásky v jejich duších.

Toto je má poslední mise na zemi, ve které jsou světu dávána svatá poselství Nejsvětější Trojice.

V těchto slovech božského původu je přítomen Duch Svatý. Jsou vaší potravou, kterou živíte své duše, abyste se připravili k boji.

Naslouchejte svatému Slovu Boha. Berte je, dávejte je dál a sjednocujte všechny Boží děti připravené k bitvě.

Přiveďte všechny své bratry a sestry, zejména ty, kteří usilují o víru v Boha, k mému velkému milosrdenství.

Moje srdce se dme láskou k nim. Oni jsou, všichni, Boží děti.

Potřebuji jejich duše, abych se mohl postarat o jejich budoucnost, aby měli věčný život a štěstí.

Nemohu unést myšlenku na to, co se jim stane, nebudu-li moci je zachránit.

Má dcero, i když mé Boží milosrdenství zachrání velkou část lidstva, potřebuji tebe a mé následovníky, mé posvěcené služebníky a obyčejné lidi, aby rozhodili sítě a našli všechny ty nebohé, nešťastné a zmatené lidi, kteří potřebují Boží lásku.

Rozhoďte sítě mé lásky jako rybář, široko a daleko, a na místa, kde Bůh je úplně odmítán, kde je jím opovrhováno a zejména tam, kde je nenáviděn.

Pak jděte najít vzácné mladé Boží děti, které nevědí nic o křesťanství, přestože žijí v takzvaných křesťanských zemích.

Jděte daleko, až do Ruska, Číny a zemí, kde Bůh není uctíván, jděte a získávejte duše.

Nasyťte je mými poselstvími. Nezáleží na tom, jak jim je sdělíte, ale udělejte to tak, aby to nevypadalo, že kážete.

Lákejte je tím, co je může zajímat. Použijte k tomu každý druh moderní komunikace. Potřebuji je rychle. Spoléhám na rozšíření mého Slova všemi mými následovníky.

Povedu vás.

Ve svých srdcích budete vědět, co máte dělat. Proste Mě, abych vám pomohl touto mimořádnou modlitbou modlitební kampaně (72) a udělal vás silnými:

Modlitba mého stoupence

"Drahý Ježíši, jsem připraven šířit tvé svaté Slovo.

Dej mi odvahu, sílu a znalost sdělovat Pravdu, abych přivedl k Tobě co nejvíce duší.

Vezmi mě do tvého Nejsvětějšího Srdce a pokryj mě svou vzácnou Krví, abych byl naplněn milostmi šířit obrácení k záchraně všech Božích dětí v každé části světa, a nezávisle na tom, jaké víry jsou.

Vždy důvěřuji v Tebe.

Tvůj milovaný učedník. Amen."


Váš Ježíš


zpět