516. Poselství Ježíše ze dne 6. srpna 2012 v 18:06.


KDYŽ TAKOVÉ DUŠE ÚTOČÍ NA MÉ SVATÉ SLOVO S TAKOVOU ZÁŠTÍ, JE TO ZNAMENÍ, ŽE SATAN POTVRZUJE PRAVOST TĚCHTO POSELSTVÍ


Má vroucně milovaná dcero,

je mnoho mých oddaných následovníků, kteří v tajnosti připravují kampaň ke zničení této mise.

Vy, kteří si myslíte, že to budou lidé nepatřící ke křesťanům a ateisté, kdo budou odsuzovat mé Slovo v těchto poselstvích, pak vězte toto:

Budou to ti, kdo otevřeně hlásají svou víru ve Mne, jejich Ježíše, kteří Mě budou zraňovat nejvíce.

Jsou zahalováni klamem krále lží, jenž poslal mnoho padlých andělů k takovým duším. Nejsou spokojeni s popíráním mých svatých poselství a tak mají v úmyslu shromáždit mezi mými kněžími tolik podpory, kolik jen mohou, ve snaze zničit tuto misi.

Takové duše se nikdy nezastaví a nepoloží si otázku, proč to dělají. Proč pociťují takovou nenávist k tobě, má dcero? Proč je mé svaté Slovo tolik zneklidňuje?

Útočí-li takové duše na mé svaté Slovo s takovou záští, je to znamení, že Satan potvrzuje pravost těchto poselství. Neboť dává-li se najevo tak silný odpor, a když jsou svatí lidé podněcováni, aby útočili na Boží poselství, jako jsou tato, pak si můžete být jisti, že pocházejí od Boha.

Když popírají má slova, tak Mě to zraňuje zármutkem až k pláči, že Mě nepoznávají. Ale to je v pořádku. Časem poznají Pravdu.

Právě tehdy, když mají v úmyslu záměrně odehnat duše od mého milosrdenství, Mě velmi urážejí.

Jsou-li zodpovědní za duše, kterým odmítly spásu, tak budou potrestáni.

Budou-li se snažit obhajovat své činy, jejich trestem bude zoufalství, byť jen pro jedinou ztracenou duši.

Jejich činy mohou vést k tomu, že duše, která by jinak byla obrácena, může trpět definitivním pronásledováním v ohních pekla.

Právě tehdy, budou-li se pokoušet Boží Slovo zastavit, nebudou jim jejich předešlá dobrá díla k ničemu platná. K čemu dobrému by byla, když maří tak hodnotné činy skutky nenávisti k Bohu?

Říkám jim: Den, kdy přijdete přede Mne, abyste se zodpovídali z tak nízkých činů, bude pro vás velmi těžký. Nejen, že se budete muset zodpovídat za sebe, ale budete se muset zodpovídat za lži, šířené o Mně a o mém svatém Slovu.

Je to strach z mého svatého Slova, který vás dohnal k takovému zlu? Strach pochází od Satana. Pýcha také pochází od Satana. Cožpak si neuvědomujete, že kvůli tomu, že si myslíte, že jste tak zběhlí v mém Písmu svatém, že je to důvod k rozhodnutí, že víte více, než tomu tak je?

Nacházíte chyby v mém svatém Slovu zrovna tak, jak je nacházeli farizeové. Tím, že to děláte, říkáte, že o Pravdě víte více, než Bůh.

Nezapomeňte, že čím více šíříte lži o mém svatém Slovu, tím více hřešíte proti Slovu Boha. Tento hřích proti proroku Pána je jedním z těch, které můj Otec přijímá s největší nevolí.

Všichni, kdo hřešili proti prorokům Pána, byli potrestáni. Neboť když se snaží zastavit Slovo Boží, dávané světu k záchraně duší, tak zabraňují spáse duší.

Proto budou sraženi, neboť nic nezabrání tomu, aby Slovo Boha nebylo předáváno jeho drahým dětem.


Váš Ježíš


zpět