514. Poselství Ježíše ze dne 4. srpna 2012 v 10:35.


KDYŽ FARIZEOVÉ ÚMYSLNĚ PODPLATILI LHÁŘE, ABY POPÍRALI MÉ ZMRTVÝCHVSTÁNÍ, ODEPŘELI GENERACÍM ŽIDŮ PRÁVO NA PRAVDU


Má vroucně, milovaná dcero,

před tím, než se lidstvo bude moci opravdově svěřit do náruče Boha, musí pochopit slabost lidské přirozenosti.

Vy, kdo jste Mi věrní – vaše víra a láska ke Mně, vašemu Spasiteli, Mi přináší velkou radost.

Ale když říkáte, že Mě milujete, to v sobě nese velkou zodpovědnost.

Nikdy nezapomeňte, že slabost vaší přirozenosti, ačkoliv vámi nezaviněná, protože jste se narodili s dědičným hříchem, může způsobit, že zhřešíte ve chvíli, kdy to očekáváte nejméně.

Když duše těch, kdo říkají, že Mě milují, dosáhne takového stupně, že jsou stravováni láskou ke Mně, tehdy musí být opatrní. Někdy to v nich vyvolá pocit, že jsou pozvednutí v mých očích, což je pravda, protože jsou.

Ale potom přichází pokušení vidět ostatní v méně lichotivém světle.

Mohou být v pokušení ne právě jen pociťovat soucit k těm ubohým duším, které jsou v temnotě, nebo jsou zmatené, ale dívat se na ně svrchu.

Někdy jim jejich silná víra a znalost Písma dává falešný pocit jistoty.

Myslí si, že znají všechno, pokud jde o učení církve, mé církve, mého Těla na zemi.

To se stalo farizeům.

Mysleli si, že vědí všechno o Božích zákonech. O lásce Boží.

Co nedokázali pochopit, byla proroctví, předpověděná tak jasně o příchodu Mesiáše. To způsobilo, že odmítli Krista, Syna živého Boha, když přišel, jak bylo slíbeno.

Jejich krutost ke Mně, Ježíši Kristu, Synu člověka, byla v naprostém rozporu s láskou, o které prohlašovali, že ji mají k Bohu.

Kdyby Boha skutečně milovali, nikdy by nezacházeli se žádným Božím dítětem tak, jak to učinili.

Jejich mysl byla uzavřená proroctvím, danými světu proroky, kteří hlásali Pravdu.

Pravda je taková, že všechna proroctví se vyplní, jak slíbil Bůh.

Oni odmítli Mesiáše, zaslíbeného, aby přinesl budoucí spásu celému lidstvu.

Následovně, skrze jejich lži, když úmyslně podplatili lháře, aby popírali mé zmrtvýchvstání, farizeové odepřeli generacím židů právo na Pravdu.

Moje smrt na kříži jim nestačila. Chtěli se ujistit, aby později o Mně, Vykupiteli lidstva, nezůstala žádná stopa.

Pak se vrátili zpět a uvedli Boží děti do falešné víry, ve které se Pravda stala lží.

Nezapomeňte, že Boží proroctví se vždy vyplní.

Můj Druhý příchod se nyní chystá uskutečnit. Tentokrát vůdci křesťanských církví Mě zapřou, jako to udělali farizeové.

Budou mučit Mě, mé proroky, mé lidi a kohokoliv, kdo se odváží šířit pravdu o mém Druhém příchodu.

Nezapírejte Mě tentokrát.

Otevřete svá srdce.

Naslouchejte Mi pozorně, neboť vás připravuji na poslední kapitolu spásy světa.


Váš Ježíš


zpět