512. Poselství Boha Otce ze dne 2. srpna 2012 v 22:06.


TAK JAKO MŮJ SYN BYL UKŘIŽOVÁN, TAK TAKÉ JEHO CÍRKEV NA ZEMI BUDE UKŘIŽOVÁNA


Má nejdražší dcero,

zkouška církve mého Syna na zemi již začala.

Brzy začne bičování a pronásledování.

Stejně jako můj Syn byl ukřižován, jeho církev na zemi bude také ukřižována.

Útrapy jsou už na cestě.

Můj Syn byl poslán, aby zachránil lidstvo od ohňů pekla.

Jeho smrt na kříži, strašná a bezcitná krutost, byla Mnou dovolena jako prostředek nabídnout mým dětem budoucnost. Tělo mého Syna se stalo jeho církví na zemi. Jeho kněží a posvěcení služebníci zaujali místo jeho apoštolů.

Nyní, kdy se vrací znovu, aby vykoupil lidstvo a vznesl nárok na mé vzácné děti, aby mohly vejít do mého ráje, se historie bude opakovat.

Můj Syn kázal Pravdu a shromáždil hodně lidí, kteří se řídili jeho učením a o jeho Slovu nepochybovali.

Pak byl zrazen těmi, kteří Mu byli blízcí a v řadách jeho stoupenců Mu byli oddáni.

Jeho církev, katolická církev, byla také zrazena zevnitř, ze svých vlastních řad.

To způsobilo Satanovo pokušení, a za smrt mého Syna bylo zodpovědné velké zlo.

Umírání jeho dnešní církve začalo už před nějakým časem. Jako tomu bylo u mého Syna, mnoho následovníků věrných svatému Slovu, ustanoveného Mnou, Ho opustilo.

Potom začal soud, ve kterém byl můj Syn obviněn z kacířství. Také církev mého Syna bude muset trpět stejným osudem.

Kvůli zkaženosti těch, kdo spáchali těžké zločiny proti lidem, mnozí věrní následovníci opustili církev.

Jeden po druhém opustili mého Syna a odhodili jeho učení.

Soud nad církví mého Syna na zemi přiměl jeho kněze k mlčení, když měli bránit učení mého Syna.

Mají strach, že pohorší ty, kdo odmítají mého Syna kvůli hříchům těch, kteří jsou mezi nimi. Církev mého Syna čelí největší zkoušce ze všech, dosud nikdy neviděné od ukřižování mého milovaného Syna.

Jeho církev je nemilosrdně zesměšňována, nejenom jejími vnějšími nepřáteli, ale jejími nepřáteli zevnitř.

Trnová koruna bude nyní nasazena na hlavu církve mého Syna a jen málo jeho stoupenců bude stát při něm.

Tak jako apoštolové mého Syna, s výjimkou Jana, Ho opustili během jeho soudu a popravy, tak také ti, kteří zaujímají vysoká místa ve Vatikánu, opustí mého svatého vikáře.

Jako hlava katolické církve bude nucen kráčet strašlivou cestou nemilosti, přestože na něm neleží žádná vina.

Když bude mrskán, opovrhován a zesměšňován, nebude to proti němu, na něhož zaměří svoji zlost. Bude to proti Pravdě církve, křesťanské církve, zformované díky oběti mého Syna, na kterou budou vylévat svoji nenávist.

Křesťanství bude bičováno po celém svém těle, v každé zemi, na každém místě bohoslužeb, dokud nepadne vyčerpáním.

Když bude vedeno cestou na Kalvárii, právě tak, jako byl veden můj Syn, bude spoutáno a zajištěno provazy, aby se mu znemožnilo uniknout mukám.

Potom, až bude stoupat na pahorek, bude po něm házeno kameny, pliváno a posměšně pokřikováno po celou cestu na vrchol.

Pak bude přibito na kříž.

Ti, kteří obviňují církev za její hříchy proti nevinným, projeví jenom málo soucitu, až odsoudí hlavu církve, mého Syna.

Obviní jej za hříchy jiných, způsobené pokušením Satana.

Až přibijí církev mého Syna na kříž, pošlou stovky stráží, podobně jako šest set vojáků, kteří stáli na Kalvárii, aby zajistili, že ani kousek Těla neunikne trestu.

Ani jediný služebník jeho církve, který jí veřejně vyzná věrnost, nebude moci uniknout.

Až církev bude ukřižována, postarají se, aby byla zbavena potravy a vody až do jejího posledního výdechu.

Všichni její stoupenci, stejně tak, jako to bylo s apoštoly mého Syna, nebudou nikde vidět.

Budou se schovávat ze strachu z odvety.

V tom, co se bude zdát jako její poslední výdech, všechno zmlkne, dokud jásot těch, kteří církev ukřižovali, neohluší celý svět svou falešnou doktrínou.

Hlas nové hlavy církve, podvodníka, falešného proroka, se bude rozléhat.

Všichni s úlevou padnou na tvář v díkůvzdání ke Mně, Bohu Nejvyššímu. Neboť se to bude podobat novému začátku.

To bude čas, kdy oltáře v této církvi už nebudou ozdobeny přítomností mého Syna, protože tomu tak být nemůže.

To bude čas, kdy dopadne má ruka, aby přinesla trest.

To bude čas, kdy začne bitva u Armagedonu.

To bude čas, kdy skrze mého Syna přijdu Já, abych zachránil duše.

Neodmítejte toto proroctví.

Neukrývejte se za falešné jistoty, neboť ten den musí přijít.

K ukřižování církve mého Syna musí dojít kvůli Poslední smlouvě.

Ale potom slavné vzkříšení mé církve, nového Jeruzaléma, osuší všechny slzy a nechá zapomenout na všechno utrpení a tehdy, přijde nová éra.

Vždy důvěřujte mému Synu.

Nikdy se nebojte, neboť Já jsem váš Otec a přijdu, abych obnovil zemi a shromáždil všechny mé děti v tomto posledním zázraku, předpověděnému v knize Daniel.

Děti, Kniha Pravdy je vám nyní zjevena, jak bylo slíbeno.

Neodmítejte můj Boží zásah, neboť Já říkám Pravdu.


Bůh Nejvyšší


zpět