510. Poselství Ježíše ze dne 31. července 2012 v 20:00.


DOVOLTE MI POZVEDNOUT VÁS ZE VŠEHO ZLA A PŘIVÉST VÁS DO BEZPEČÍ, DALEKO OD ANTIKRISTA


Má vroucně milovaná dcero,

slyš Mě teď, kdy tě informuji, že můj čas je už skoro nad světem.

Váš čas je už krátký, protože dny temnoty ubývají a přichází nový úsvit, nový začátek.

Všechny vaše slzy strachu a útrap jsou už skoro pryč a zbývá už jen málo času, než přijde nádherná éra pokoje.

Obnova mého království na zemi se zanedlouho uskuteční a má vláda nad všemi Božími dětmi nahradí obléhání Satanem.

Moji následovníci, váš zmatek, pokud jde o pravost mého volání k vám, se rozplyne.

Všechno se stane jasné, jako krystalicky čistá voda ze zdroje z mého nebeského těla, která tryská, aby strávila srdce všech Božích dětí.

Světlo Pravdy zapálí svět přes stále rostoucí temnotu, která se jako hnisavá choroba usadila v každém koutu země.

Brzy vás Pravda osvobodí, odstraní všechny vaše pochybnosti, vaše úzkosti a zanechá ve vás pocit jasu v mysli i duši. Potom, naplnění mým Duchem Svatým, se uskuteční celosvětové obrácení.

Budou obnoveni ti, jejichž víra je slabá a pravda nové křesťanské armády uvidí světlo dne.

Naděje, láska a modlitba vám budou dávat sílu, zatímco povedu svět k novému dědictví, které vám bylo slíbeno už před tak dlouhým časem.

Vám, kdo máte z mých poselství strach, pravím – připomínejte si prostě toto:

Svět, který vás čeká, je velkým darem pro vás a vaši rodinu. Je to ráj, po kterém byste měli toužit, protože nic na zemi, jak ji znáte, se mu nemůže rovnat.

Milujete-li Mne, pak věřte v mou dobrotu, mou lásku, můj slib přivést vás do slavného dědictví, pro které jste se zrodili.

Vzdejte se nyní všech svých starostí a obav.

Dovolte Mi vás pozvednout ze všeho zla a přivést vás do bezpečí, daleko od antikrista.

Modlete se tuto modlitbu modlitební kampaně (71):

Modlitba za ochranu před pronásledováním.

"Ó, Ježíši, zachraň Boží děti před antikristem.

Ochraňuj nás od plánů ke kontrole země.

Pane, zachraň nás od pronásledování.

Ochraňuj temné duše před antikristem, aby mohly být ve tvých očích vykoupeny.

Pomoz nám v naší slabosti. Posilni nás v duchu, abychom se vzpřímili a vedli jeden druhého, až budeme kráčet ve tvé armádě k branám ráje.

Potřebuji Tě, drahý Ježíši.

Miluji Tě, drahý Ježíši.

Oslavuji tvoji přítomnost na zemi.

Vyhýbám se temnotě.

Zbožňuji Tě a vzdávám se Ti tělem i duchem, abys mi mohl odhalit pravdu tvé přítomnosti, abych měl vždy důvěru ve tvé milosrdenství po všechny časy. Amen."

Jděte teď a připravte své duše, aby zůstaly silné a Mi věrné, zatímco vás povedu k věčnému životu.


Váš Ježíš


zpět