509. Poselství Matky Spásy ze dne 31. července 2012 v 18:10.


NESCHOPNOST VEŘEJNĚ OZNAMOVAT SLOVO MÉHO SYNA ZNAMENÁ, ŽE BŮH BYL ZAPOMENUT


Mé dítě,

pronásledování, které zakoušíš, je vyvoláno zveřejněním Knihy Pravdy.

Zlý ti klade překážky do cesty a nezastaví se před ničím, aby tě zlomil.

Je důležité, aby sis nevšímala potměšilých lží, které jsou ti neustále předkládány těmi, kdo tvrdí, že znají lépe Boží Slovo.

Jejich odmítnutí těchto poselství není důležité. Jedině Slovo mého Syna je tím, na co máš reagovat a na nic jiného.

Musíš mít důvěru v mého Syna a zachovat mlčení, když ti, kdo jsou zaslepeni lžemi, se pokoušejí s tebou diskutovat, abys udělala chybu. Neposlouchej je. Neodpovídej. Místo toho prostě hlásej Slovo Boží.

Mé dítě, tak mnoho následovníků Krista v tomto čase trpí. Jejich hlasy jsou jen šepoty ve světě, který jásá nad nádherou světských zázraků.

Pravda Božího Slova už není nadále otevřeně hlásána dokonce ani Božími služebníky v kostele.

Cítí se trapně, jsou-li viděni, jak otevřeně hlásají Pravdu a beznadějně bloudí, pokoušejíce si najít cestu ve zmatku, který způsobilo zesvětštění.

Pohoršení, které je vyvoláno tím, že se o Bohu, nebo o mém milovaném Synu zmíníte na veřejnosti, je široce rozšířené. Velmi málo duší má dost odvahy k tomu, aby se vzchopily a samy sebe prohlásily za Kristovy vojáky.

Dokonce i svaté duše jsou bojácné to učinit ze strachu, že pohorší pohany.

Neschopnost veřejně oznamovat Slovo mého Syna znamená, že Bůh byl zapomenut.

Jak pláču, když vidím ubohé malé děti, které jejich strážci zanedbali v rozvíjení jejich duší.

Chybí jim pokrm Ducha Svatého, protože je nikdo nenaučil, jak vyjádřit svou lásku k Bohu. Mnohé z nich v Boha Otce nevěří. To Ho rmoutí.

Tobě, mé dítě, byl svěřen těžký úkol. Když ohlásíš světu obsah těchto poselství z nebe, bude na tebe zaútočeno ze tří stran.

Těmi, kteří věří v Boha, ale odmítají naslouchat Božímu Slovu, jak je nyní dáváno světu.

Těmi, kdo tvrdí, že jsou vůdci v církvi mého Syna na zemi, ale odmítají naslouchat, protože nepřijímají proroctví.

A pak těmi, kteří vůbec v Boha nevěří.

Tvůj hlas bude i nadále padat do hluchých uší, ale to tě nesmí zbavovat odvahy.

Vše, co musíš dělat, je, ve všem poslouchat mého Syna a ponechat vše v jeho svatých rukou.

Časem budou naslouchat. Až to udělají, pak mnoho duší se obrátí k mému Synu s láskou a radostí v srdci.

Nesmíš nikdy váhat nebo otálet se svou odpovědí na žádost mého Syna zajistit, aby každý ve světě dostal v tomto čase Slovo Boží.

Prosím všechny Boží děti, aby nyní odpověděly na moji výzvu a prokázaly věrnost svatému Slovu mého Syna. On miluje všechny Boží děti a přeje si připravit každou duši na jeho dlouho očekávaný Druhý příchod.

Nezapírejte Ho. Přijměte jeho ruku milosrdenství dříve, než bude příliš pozdě.


Vaše milující Matka
Královna země
Matka Spásy


zpět