508. Poselství Ježíše ze dne 30. července 2012 v 01:00.


MOJE KATOLICKÁ CÍRKEV BYLA ROZTRHÁNA NA KUSY, PŘESTO DUŠE MÉ CÍRKVE NEBUDE NIKDY UCHVÁCENA, NEBO POZŘENA SATANEM


Má vroucně milovaná dcero,

když jsem v zahradě Getsemanské prožíval agonii, největší hrůzou, kterou Mi ukázal Satan, byla nevěrnost katolické a apoštolské církve v posledních časech.

Tehdy Satan, jenž Mě mučil vizemi budoucnosti, Mi ukázal vlažné služebníky církve v těchto vašich časech.

Ovládnutí svou tolerancí k hříchu dovolili pýše a zdánlivým pravdám, aby je oslepily vůči Boží Pravdě.

Jejich oddanost světským aktivitám způsobila, že mnozí z mých posvěcených služebníků už nemají ve svých duších soucit a pokoru nutnou k tomu, aby vedli mé následovníky ke svatosti, která je vyžadována, aby jejich duše byly zachráněny.

Tak mnoho se jich obrátilo proti Mně, i když říkají, že milují Boží děti.

Tím, že ve jménu Božím prosazují toleranci, předkládají falešné učení, které maskuje Pravdu.

Tito rozkolníci v mé církvi na zemi, kteří tvrdí, že vytvářejí nový typ stoupenců ve jménu katolické církve, ale popírají mé učení, jsou pokoušeni Satanem, který chce mou církev zničit.

On, Zlý, již způsobil strašný hřích zkaženosti mé církve a teď, když přibíjí moji církev na kříž, chce zatlouct poslední hřeb a uvrhnout do pekla mé posvěcené služebníky, jednoho po druhém, kteří znesvěcují Slovo tím, že usnadňují přijetí hříchu mezi Božími dětmi.

Jejich hřích - že Mě bijí do tváře tím, že přede Mnou vystavují na odiv necudnosti, o kterých tvrdí, že jsou Bohem přijímané a tolerované, bude přísně potrestán.

Opovažují se, skrze hřích pýchy a klamu, svádět duše z cesty a vést je do brlohu temnoty, bez toho, že by pochopili, jak je odsuzují do ohnivého jezera.

Mnoho z mých posvěcených služebníků bylo svedeno a nevědí o tom. Přesto mnozí takoví služebníci, pokud jsou čestní sami k sobě, jsou zmatení.

Pak jsou zde ti, kteří předstírají, že jsou moji posvěcení služebníci, ale přicházejí z jiné strany. Otroci šelmy, kteří se sami záměrně vydávají za mé pomazané kněze.

Způsobují Mi strašné útrapy. Nejen tím, že kazí duše, ale také proto, že vědomě uzavřeli smlouvu se Satanem, který je pohltí.

Na mých oltářích, před nejsvětější svátostí, provádějí odporné činy, ale jen málo z nich ví, co dělají. Přesto, jak Já jen toužím po jejich duších.

Moje katolická církev byla roztrhána na kusy, přesto duše mé církve nebude nikdy uchvácena nebo pozřena Satanem. Ale služebníci mé církve mohou být svedeni a zničeni šelmou.

Je čas, abych zasáhnul a pomohl jim překonat tato strašná muka.

Potřebuji vás, mé následovníky a posvěcené služebníky, kteří chápou, co se děje, aby se modlili tuto modlitbu modlitební kampaně (70):

Modlitba za duchovenstvo, aby zůstalo pevné a věrné svatému Slovu Boha

"Ó, drahý Ježíši, pomoz tvým posvěceným služebníkům poznat rozkol v tvé církvi, až se odhalí.

Pomoz tvým posvěceným služebníkům, aby zůstali pevní a věrní tvému svatému Slovu. Nikdy nedovol světským ctižádostem, aby zakalily jejich čistou lásku k Tobě.

Dej jim milosti, aby zůstali čistí a pokorní před Tebou a ctili tvou nejsvětější přítomnost v eucharistii. Pomáhej jim a veď všechny ty posvěcené služebníky, kteří mohou být vlažní ve své lásce k Tobě, a znovu zažehni oheň Ducha Svatého v jejich duších.

Pomoz jim, aby rozpoznali pokušení kladené před ně, aby je rozptylovalo. Otevři jejich oči, aby vždy viděli Pravdu. Požehnej jim, drahý Ježíši v tomto čase a pokryj je svou vzácnou Krví, abys je ochránil od úhony.

Dej jim sílu, aby odolali svodům Satana, kdyby je znepokojovala chuť k popírání existence hříchu. Amen."

Moji posvěcení služebníci jsou páteří mé církve.

Jsou první linií, která v tomto čase čelí strašnému náporu útoků ze strany Satana.

Pomozte Mi je uvést na cestu záchrany zbytku mé církve, která směřuje k rozkolu, jenž bude už brzy vyvolán falešným prorokem.

Shromážděte se a modlete se za jednotu mých posvěcených služebníků, kteří musí udržet mou církev silnou ve dnech, které jsou před vámi.


Váš Ježíš


zpět