507. Poselství Ježíše ze dne 29. července 2012 v 20:10.


JE TO HŘÍCH POTRATŮ, JENŽ PŘIVODÍ PÁD MNOHA NÁRODŮ, KTERÉ BUDOU KVŮLI NĚMU PŘÍSNĚ POTRESTÁNY


Má vroucně milovaná dcero,

odpadlictví ve světě zmátlo mnoho Božích dětí, pokud jde o existenci hříchu.

Mnohé duše, když přemýšlejí o hříchu, tak je okamžitě napadnou takové nejvážnější hříchy, jako je vražda.

Hřích má mnoho podob. Žel, protože hříchy jsou brány v úvahu jako chyby nebo povahové rysy, jsou nyní prostě pokládány za přirozenou slabost. Mnozí už v hřích nevěří.

Potraty jsou po hříchu vraždy svého bližního tou největší formou genocidy ve světě. Přesto jsou nejen tolerovány, ale vaše národy přijaly zákony, které je považují za nutnost.

Je to právě hřích potratů, který přivodí pád mnoha národů, které budou kvůli němu přísně potrestány.

Potrat je opovrženíhodný čin, který vyhlazuje celé generace Božích dětí, které se nemohou samy bránit.

Nikdo nemůže zabít Boží dítě a vyhnout se přísnému trestu.

Národy, které legalizovaly potraty, uvidí hněv mého Otce během Trestu.

Budou vyhlazeny a nebude jim ukázán žádný soucit, právě tak, jako neukázaly výčitky svědomí vůči tomuto smrtelnému hříchu, když omlouvaly zabíjení Božích dětí v lůně matek.

Volám ke všem, kdo se vychytrale pokoušejí považovat potraty za něco, co je nutné k ochraně práv matky.

K zakrytí ukrutnosti potratu se používají lži, které se příčí Božímu zákonu.

Pokud jde o tento hřích, tak kterýkoliv zákonodárce, lékař či jakákoliv osoba, která nějakým způsobem přispívá k tomuto ohavnému činu, je v Božích očích vinna a bude trpět trestem, který ji čeká.

Těm, kteří schvalují popravy, říkám toto:

Vy, kteří odsoudíte člověka k smrti, jste vinni stejným zločinem, jakým je možná vinen on.

Jste v tomto případě vinni vraždou a to je smrtelný hřích. Nebylo vám dáno právo brát život, ani soudit. Jen Já, Ježíš Kristus, mám právo soudit.

Kdokoliv, jenž přispívá ke smrti vraha výkonem popravy, bude trpět v ohních pekla na věky, pokud nepocítí výčitky svědomí.

Tak mnozí z vás věří v zákon: "oko za oko". Jak pošetilí jste. Cožpak nepřijímáte Přikázání mého Otce? Nezabiješ!

Nezabiješ! platí také pro agresivní armády, které vstupují do zemí, které jim nepatří, aby je ovládly.

Platí pro armády, které střílejí a zabíjejí nevinné duše. Všechno to jsou vraždy. Je to proti Zákonu mého Otce.

Jiné hříchy, jako chamtivost, chtíč, hanobení druhých, ošizení lidí o to, co je právoplatně jejich, pomsta a pomluva, všechny vedou ke všem ostatním hříchům.

Stávají se přijatelnými ve vašem dnešním světě, protože vaší největší láskou je láska k sobě samému.

Sebeuspokojení – lež, kterou vás vaši falešní učitelé donutili spolknout, je vaší cestou k hříchu.

Říkají vám, že váš čas musíte trávit ukojením vašeho hladu po bohatství.

Říkají vám, že se musíte starat sami o sebe – že vy jste tou nejdůležitější osobou ve svém životě. Že musíte hledat vše, co uspokojuje vaše smysly. Všichni ostatní přijdou na řadu až po vás.

To vede k hamižnosti, sobectví, smyslnosti, a pak můžete být podněcováni spáchat smrtelný hřích.

Hřích bude nyní přijímán vašimi národy jako nikdy dříve.

Budou zavedeny zákony, které budou legalizovat smrtelné hříchy a běda těm, kdo budou něco namítat.

Ti, kdo budou obhajovat takovou špatnost, vám řeknou, že tyto zákony mají chránit zranitelné osoby, i když ve skutečnosti vše, co dělají, je, že legalizují vraždy, potraty, manželství párů stejného pohlaví a uctívání falešných bohů.

Dovolí pronásledování chudých a vyženou je do ulic, aby z nich udělali žebráky.

Odhlasují zákony, kterými vás přinutí přestat praktikovat vaše náboženství. Tím, že byste je praktikovali, porušili byste zákon – a dopustili se zločinu v jejich očích.

Jak už jsem vám řekl dříve, váš svět je tak plný nepravd, že dobro je předkládáno jako zlo a zlo jako dobro.

Váš svět je postaven na hlavu a jako výsledek se hřích rozmáhá.

Naléhám na vás, abyste se vrátili a studovali Desatero přikázání. Buďte jich poslušní a žijte tak, jak se od vás očekává v očích mého Otce.

Když porušíte přikázání Desatera, zhřešíte. Budete-li tvrdit, že jisté hříchy jsou přijatelné, budete vzdorovat mému Otci.

V současném světě je poslušnost k Božím zákonům slabá a křehká. Moji posvěcení služebníci neřekli dost rázně mnoha Božím dětem o následcích hříchu.

Tolerance hříchu je ten největší hřích ze všech.

Tolerance je vychytralá lež, zasazená do mysli lidí králem lží, Satanem.

Tolerance je jinou cestou k ospravedlnění hříchu, aby vyhovoval lidské slabosti podléhat pokušení Satana.

Probuďte se a přijměte hřích jako takový, čím je.

Diskutujte mezi sebou a obhajujte hřích, jak chcete, přesto nebude nikdy přijatelný v očích mého Otce.

Abyste mohli vejít do ráje, musíte být bez hříchu.

Abyste byli bez hříchu, musíte se kát.

Abyste se káli, musíte ze všeho nejdříve přijmout Desatero přikázání.

Pak musíte ukázat upřímné výčitky svědomí.

Upřímné výčitky svědomí mohou být pocítěny jen těmi, kteří se přede Mnou pokoří.

Jen pak může být hřích odpuštěn.

Jen potom budou duše způsobilé vejít do království mého Otce.


Váš Spasitel
Ježíš Kristus


zpět