504. Poselství Ježíše ze dne 25. července 2012 v 23:30.


LÁSKA JE ZNAMENÍM OD BOHA. NEZÁLEŽÍ NA TOM, JAKÉHO JSTE NÁBOŽENSTVÍ NEBO VÍRY, LÁSKA MŮŽE PŘICHÁZET JEN OD BOHA.


Má vroucně milovaná dcero,

přeji si diskutovat o důležitosti lásky a ukázat, jak bez lásky by nemohl svět přežít.

Bůh je láska. Láska přichází od Boha. Kde najdete lásku, okamžitě pocítíte přítomnost Boha.

Téměř každý na světě pocítí někdy lásku. Láska osvobozuje duši a její čistota vám dává letmý pohled do hlubin lásky, kterou Bůh má pro každé ze svých dětí.

Láska vítězí nad smrtí.

Láska vítězí nad zlem.

Láska je věčná. Nemůže zemřít, protože pochází z Boha a bude trvat na věky.

Když na lásku v tomto životě zaútočí Zlý, který jedná skrze duše, pak trpí, chřadne a může být nahrazena lhostejností, nebo někdy nenávistí.

Je to jen láskou, zejména jednoho k druhému, že se mír ve světě může rozvíjet.

Bez lásky by lidé zemřeli a zplaněli.

Když milujete dítě, pocítíte stejný druh lásky, jakou můj Otec chová v srdci ke každému dítěti, narozenému v tomto světě jeho tvůrčím činem.

Představte si muka rodiče, když se dítě pohřešuje.

Smutek, starost a úzkost jsou úplně stejné jako ty, které zakouší můj Otec, když jeho děti sejdou z cesty a ztratí ponětí o pravdě jeho existence.

Potom si představte hrůzu, kterou rodiče musí zakoušet, když se jejich dítě nedá najít.

Co když je úplně ztracené? Je to hluboký žal, který můj Otec zakouší, když ztrácí své děti.

Nic Ho neutěší, dokud je nebude moci znovu najít, nebo dokud se neobrátí a nepřiběhnou zase k Němu domů.

Celé stvoření bylo postaveno láskou mého Otce.

Jeho láska zaplavuje nebesa i zemi a je nesmírně mocná.

Všechno bylo stvořeno jeho Boží láskou a šlechetností jeho srdce, aby se mohl rozdělit se svými dětmi o všechny zázraky stvoření.

Jeho láska ke svým dětem nikdy nevyhasne.

Zrada Luciferova, jemuž dal všechno, byla příčinou, že jeho láska k lidem nebyla opětována velkou částí lidstva.

Ale jako vždy milující Otec, jeho láska je tak mocná, že nic nemůže nikdy zničit jeho lásku ke svým dětem.

Jeho láska je taková, že každé lidské bytosti byla dána druhá příležitost.

Varování, velký dar, schválený mým Otcem, je mimořádné volání z nebe.

Toto volání, veliký nadpřirozený zázrak, dá každému možnost k záchraně – být zavolán a dostat klíč, který otevře dveře k Novému ráji na zemi.

Neboť vy, kteří přijmete klíč k ráji, ve skutečnosti porazíte šelmu.

Svět bude konečně zbaven zla, hříchu, utrpení a každé bolesti.

Zavládne pokoj.

Láska k mému Otci konečně rozkvete a vy všichni budete žít podle jeho Boží vůle.

Láska je znamením od Boha. Nezáleží na tom, ke kterému náboženství či víře patříte, láska může přicházet jen od Boha.

Je světlem, přítomným v každé duši, dokonce i v těch, které jsou zatvrzelými hříšníky, neboť Bůh nikdy nezháší své Světlo.

Uchopte ji pevně. Přijměte ji. Držte se lásky, neboť vás povede k Němu.

Láska vás vysvobodí z temnoty.


Váš Ježíš


zpět