502. Poselství Matky Spásy ze dne 23. července 2012 v 16:36.


DOVOLTE MI JAKO MATCE SPÁSY, COŽ JE MŮJ POSLEDNÍ TITUL Z NEBES, ABYCH VÁM POMOHLA


Mé dítě,

údolí slz, zaplavující každý národ tak mnoha způsoby, bylo už mnohokrát předpověděno.

Přesto neposlouchali varování, která jsem dávala vizionářům po staletí.

Někteří z těch, kdo znají zaslíbení Pána, jenž řekl, že přijde znovu vládnout ve světě bez konce, poznávají znamení.

Většina lidí je nepozná, protože nezná evangelia.

Děti, tyto časy jsou velmi těžké a matoucí. Já, vaše milovaná Matka, vám nabízím ochranu před Satanem, pokud byste jen o ni prosily.

Byla mi udělena moc ho rozdrtit. Když se budete dovolávat mé pomoci, mohu zmírnit vaše muka.

Mé dítě, jeho vliv se stává zřetelný mnohým z vás, kteří otevřou oči.

Jeho zloba se projevila v mnoha Božích dětech.

Vraždy, nesmyslná zabíjení, války, chamtivost, pronásledování, nemravnost a rozmáhající se hříchy, porušující všechna Boží přikázání, která zavedl Mojžíš, jsou zde všem na očích.

Ti, kteří mají málo víry a říkají: "Cožpak na tom záleží?", si musí uvědomit škodu, kterou Satan páchá na jejich duších.

On je jako těžce vyléčitelná nemoc. Když vás jednou zachvátí, vede k jiným nemocem, dokonce horším, než ta první, takže jedna léčba nepostačuje.

Otráví duši, mysl a tělo tak rychle, že je velmi těžké se od něj osvobodit.

Děti, vy si neuvědomujete, jak je mocný a pomstychtivý. Když jednou nakazí duši, už ji neopustí, takže tato duše téměř ztrácí rozum.

V některých případech tyto duše už nekontrolují svoje vlastní nutkání.

Jako Matka všech Božích dětí, mám moc vám pomoci zachránit vaši duši.

Dovolte mi, jako Matce Spásy, což je můj poslední titul z nebes, abych vám pomohla.

Musíte se každý den modlit můj svatý růženec za ochranu a Satan vás a vaše milované nechá na pokoji.

Nikdy nepodceňujte tuto modlitbu, neboť Satanova moc slábne, jakmile se ji modlíte.

Děti, Boží moc je udělena těm, kdo volají mého Syna Ježíše, aby jim dal sílu přežít v těchto časech. Nemůže být vám dána bez toho, že byste o ni prosily.

Zde je další modlitba modlitební kampaně (68), kterou se musíte modlit, abyste vyhledali ochranu před Satanem:

Ochraňuj mě před vlivem Satana

"Matko Boží, Matko Spásy, přikryj mě svým nejsvětějším pláštěm a ochraňuj mou rodinu od vlivu Satana a jeho padlých andělů.

Pomoz mi vždy důvěřovat Božímu milosrdenství tvého milovaného Syna Ježíše Krista.

Udržuj mě v mé lásce k Němu a nikdy nedovol, abych zbloudil od Pravdy jeho učení, bez ohledu na to, kolik pokušení mě potká. Amen."

Modlete se, modlete se, modlete se vždy za ochranu proti Zlému, který způsobuje strašnou bolest, škody a trápení ve vašich životech.

Tyto milosti nemůžete dostat, nebudete-li o ně prosit.

Vždy mi důvěřujte, vaší Matce, neboť je mým posláním pomáhat mému Synu zachraňovat duše všech Božích dětí.


Vaše milující Matka
Královna země
Matka Spásy


zpět