499. Poselství Ježíše ze dne 20. července 2012 v 17:46.


SVĚTU BUDE BRZY PŘEDLOŽENA NEJPODLEJŠÍ LEŽ, KTERÉ LIDSTVO V TÉTO CHVÍLI NEMŮŽE ROZUMĚT


Má vroucně milovaná dcero,

tři a půl roku, zbývající v době Velkého soužení, začnou v prosinci 2012.

To je doba, ve které antikrist vystoupí jako válečný hrdina. (*)

Jeho duše byla předána Satanovi, který vlastní každou její část.

Mocí, kterou bude vládnout, způsobí, že časem na něj bude pohlíženo nejen jako na mírotvorce, ale lidé si budou myslet, že jsem to Já, Ježíš Kristus, Spasitel lidstva.

Časem také uvěří, že antikrist byl poslán, aby oznámil můj Druhý příchod.

Proto tak mnoho ubohých duší ochotně přijme jeho značku, znamení šelmy.

Neboť on je v každém ohledu šelmou, kvůli způsobu, jakým se sám Satan bude v jeho těle projevovat.

Uskuteční na obloze zázraky.

Bude uzdravovat lidi.

Bude hlavou nového světového náboženství. Spolu s falešným prorokem, který bude stát v čele vnějšího obalu katolické církve, budou těsně spolupracovat, aby oklamali všechny Boží děti.

Světu bude brzy předložena nejzrádnější lež, kterou lidstvo, jako takovou, v této chvíli nemůže poznat.

Proto vy, kterým byla dána Kniha Pravdy, tato svatá poselství, aby varovala lidstvo o těchto věcech, slyšte toto:

Jejich plán bude tak vychytralý, že mnoho lidí bude oklamáno zdáním lásky a soucitu v ďábelských plánech, které představí světu.

Antikrist a falešný prorok již spolu dokončují své plány na své bezbožné panství a první věc, ke které dají podnět, bude vystupňování války na Středním Východě.

Antikrist bude hlavní osobou tahající nitky v pozadí. Pak vystoupí a nechá se poznat jako zprostředkovatel mírového plánu.

A to bude chvíle, kdy svět jím bude okouzlen.

Mezitím falešný prorok uchvátí moc uvnitř katolické církve.

Ta bude velmi brzy vtažena do nového světového náboženství, zástěrky k uctívání Satana.

Základním cílem této ohavnosti bude zbožňování sama sebe, a zavedení zákonů, které budou zahrnovat dvě věci:

Zrušení svátostí a zrušení hříchu.

Pravé svátosti budou dostupné jen od kněží a jiného křesťanského duchovenstva, kteří zůstali věrni Mně. Tyto svátosti budou nabízet ve zvláštních kostelech – v nouzových útočištích.

Zrušení hříchu bude zavedeno schválením zákonů, které budou vypadat, že podporují toleranci.

Ty zahrnou potraty, eutanazii a sňatky párů stejného pohlaví. Církve budou přinuceny povolit manželství párů stejného pohlaví a kněží budou nuceni je požehnat v mých očích.

V tomto čase budou sloužit svou vlastní verzi mše svaté. Jejich oběť svaté eucharistie, kdy hostii znesvětí, se bude konat v katolických kostelech.

Při takových mších přítomen nebudu, a budu také chybět v samotných kostelech, kde Mě budou takto zneuctívat.

Pro mé následovníky budou všechny tyto skutečnosti velmi děsivé. Už nebudete moci mít užitek ze svátostí, s výjimkou od kněží ze zbytku mé církve na zemi.

Z toho důvodu vám nyní dávám dary, jako plnomocné odpustky k odpuštění vašich hříchů. Pro katolíky to ale neznamená náhradu svaté zpovědi.

To bude způsob, jakým budete moci zůstat ve stavu milosti.

Ačkoliv miliardy lidí se během Varování obrátí, tato proroctví se přesto uskuteční. Ale mnoho z toho může být zmírněno modlitbou, aby se zmenšilo utrpení a oslabilo pronásledování.

Vy, moji následovníci, nezapomeňte na to, že jste vždy ochraňováni Pečetí živého Boha.

Musíte rozšířit tuto pečeť a dát ji tak mnoha lidem, jak je to jen možné.

Prosím, pochopte, že vám říkám o těchto věcech, abych vás připravil na to, abyste mohli zabránit co nejvíce duším přijmout značku šelmy.

Satan v duších, které přijmou jeho značku, použije svou moc, aby je posedl, a pak bude velmi těžké je zachránit.

Moji následovníci, prostřednictvím této mise vám budu dávat pokyny na každém stupni této cesty. Nesmíte dovolit, aby vám do srdce vnikl strach, neboť to budu Já, kdo vás naplní odvahou, silou, odolností a důvěrou povstat s hlavami vztyčenými, až budete kráčet v mé armádě.

Nezapomeňte, že Satan nemůže tuto bitvu vyhrát, neboť to se nikdy nemůže stát.

Jen ti, kdo jsou obdařeni Pečetí živého Boha a ti, kdo zůstanou věrni a pevně oddáni Bohu, mohou zvítězit.


Váš Ježíš

(*) Modlitby mohou oddálit dobu i události - poznámka překladatele.


zpět