496. Poselství Ježíše ze dne 17. července 2012 v 23:18.


JAKMILE SE VAROVÁNÍ USKUTEČNÍ, NASTANE MNOHO ZMATKŮ


Má vroucně milovaná dcero,

čas teď běží rychle. Už jsem vás všechny nějakou dobu připravoval.

Vy, moji následovníci, víte, co musíte udělat. Důležitá je vaše vlastní zpověď a od nynějška se musíte snažit, abyste k ní přistupovali každý týden.

Buďte v pokoji. Mám radost z toho, jak se řídíte mými pokyny. Prosím, vracejte se stále k mým modlitbám modlitební kampaně a soustřeďujte se na modlitby k záchraně duší ostatních.

Jakmile se Varování uskuteční, nastane mnoho zmatku.

Všude budou lidé pokořeni takovým způsobem, že se to ani nedá popsat.

Mnozí budou příliš rozrušeni, než aby se hned vrátili na svá místa do práce. Lidé v pozicích moci budou pochybovat o svých zákonech.

Vrazi a kriminálníci ve vašich společenstvích budou pociťovat nesmírný zármutek a beznaděj, ale mnozí se budou kát za své hříchy.

Moji kněží a jiní moji posvěcení služebníci okamžitě poznají, že tato poselství přicházejí z mých božských úst.

Pak se vzchopí a budou následovat mé věrné stoupence, aby Mi pomohli připravit svět na můj Druhý příchod.

Někteří mezi nimi budou vědět, že jsem to Já, kdo k nim hovoří, ale bude jim chybět odvaha, aby otevřeně hlásali mé nejsvětější Slovo.

Časem jim budou dány milosti, aby obhajovali mé svátosti, až si uvědomí, že mají být znesvěceny. Tehdy budou mít důkaz pravosti těchto proroctví.

Mnoho rodičů bude muset od této chvíle svým dětem nad sedm let vštípit do mysli důležitost modlitby a kajícnosti. Rodiče, máte povinnost učit své děti Pravdě.

Po Varování budou jejich srdce otevřená mé lásce a musíte je stále vést v duchovních věcech.

Postarejte se, abyste doma měli svěcenou vodu a kříž svatého Benedikta, spolu s Pečetí živého Boha, zavěšené ve svých domovech. Budou chránit vaši rodinu.

Řiďte se mými instrukcemi a všechno bude dobré.

Má dcero, musíš teď jít a postarat se, aby Kniha Pravdy byla vydána tak rychle, jak je to jen možné. Je důležité, aby ji dostaly také duše, které nemají přístup k počítači.

Neměj strach, neboť tě povedu a pošlu ti pomoc, abych zajistil, že bude poslána do celého světa.

Jdi v míru. Jdi v lásce. Jsem vždy s tebou.

Stojím po tvém boku v každém okamžiku tvého dne a vedu tě, i když si to neuvědomuješ. Jsem ve tvém srdci.


Váš milovaný Ježíš


zpět