493. Poselství Boha Otce ze dne 15. července 2012 v 17:45.


SROVNÁM SE ZEMÍ JEJICH FALEŠNÉ KOSTELY, JEJICH BEZBOŽNÉ KULTY, JEJICH FALEŠNÉ IDOLY, JEJICH MĚSTA A JEJICH NÁRODY


(Obdrženo během adorace svaté eucharistie).


Má nejdražší dcero,

pro mé děti je těžké zůstat bez hříchu, kvůli kletbě, kterou nad nimi vynesla ruka hada.

Mé děti, nikdy neočekávám, že budete stále zcela bez hříchu, neboť to není možné.

Je důležité, aby každý, kdo zná učení církve mého Syna na zemi, hledal kajícnost nad svými hříchy tak často, jak je to jen možné.

Pokáním bude lehčí zůstat ve stavu milosti, a to vytvoří hradbu před dalším pokušením.

Mé děti, brzy uvidíte ve světě velké a trvalé změny. Přijdou potom, co se uskuteční Varování.

I když si mnozí nebudou všímat těchto poselství z nebes, je důležité, aby se připravili ti, kdo je přijímají jako Slovo Boží.

Vy jste článek řetězce v mé zbroji proti nepříteli a skrze vaši víru vás pozvednu a ochráním před pronásledováním.

Bude to vaše láska k mému Synu, Ježíši Kristu, Spasiteli vesmíru, kvůli níž budu moci zachránit děti, které nebudou moci snést Boží Světlo.

Vaše posvěcení láskou, utrpením a modlitbami bude jejich zachraňující milostí před pekelnými plameny.

Neobávejte se o sebe, ale o ty, kdo nejen nedokážou vidět, ale kdo odmítají vidět v pravém světle dobu, v níž dnes žijete.

Přípravy jsou u konce a čas je zralý, aby změny začaly, neboť nedovolím šelmě krást duše.

K tomuto zásahu, slibovanému lidstvu už tak dlouho, dojde velmi brzy a pak začne boj za záchranu mých dětí.

Neobávejte se mé ruky, neboť až dopadne, bude použita k potrestání těch, kteří se pokoušejí zničit mé děti.

Zastavím je před klamáním duší.

Zastavím je v jejich vražedném záměru a srovnám se zemí jejich falešné kostely, bezbožné kulty, jejich falešné idoly, jejich města a jejich národy, budou-li i nadále odmítat ruku, která je živí.

Byli varováni. Vy, mé milované děti, pomůžete mému Synu je zachránit.

Nikdy nemějte strach, protože ti, kdo nesou Pečeť živého Boha, jsou nejen ochraňováni, ale jsou jim dány milosti k obraně Božího Slova, aby co možná nejvíce duším byl dán dar života.


Váš milovaný Otec
Bůh Nejvyšší


zpět