492. Poselství Matky Spásy ze dne 15. července 2012 v 15:45.


CÍRKEV MÉHO SYNA NA ZEMI ZASE NEBUDE NASLOUCHAT, I PŘESTO, ŽE VÍ, JAK BYLO S MÝM SYNEM ZACHÁZENO POPRVÉ


Mé dítě,

bolest, kterou snášel můj Syn a jeho učedníci během své mise na zemi je velmi podobná té, kterou budou muset snášet jeho následovníci dnes, zatímco se On připravuje opět přijít.

Během času svého pobytu na zemi čelil obrovským překážkám. Velmi málo lidí v jeho vlastním společenství Mu bylo připraveno naslouchat.

Ti, kdo řídili synagogy a chrámy, se k Němu chovali s pohrdáním a dívali se na něj svrchu.

Přesto byl prostými lidmi přivítán a jeho Slovo bylo přijímáno, protože mohli vidět Pravdu, kterou jim sděloval.

Jeho Slovo na mnoha místech vzbuzovalo strach a nejistotu, ale jen málokteří si mohli nevšimnout moudrosti jeho učení.

Můj Syn byl příčinou rozdělení, ačkoliv to nebyl jeho úmysl.

Jeho jednoduché vystupování způsobilo, že jen málo lidí mohlo přijmout skutečnost, že byl Synem Boha.

Mnozí si kladli otázku, jak by Syn člověka mohl být takový obyčejný a prostý muž.

Odmítli Ho, protože si mysleli, že Mesiáš bude majestátní, pyšný a že bude vzbuzovat pozornost v nejvyšších kruzích církve.

Můj Syn nemohl přimět ty, kteří byli tehdy v církevním úřadu, aby Mu naslouchali. Jejich pýcha jim zabránila naslouchat Pravdě.

Totéž se stane nyní, kdy můj Syn připravuje svět na svůj Druhý příchod.

Církev mého Syna na zemi zase nebude v tomto čase naslouchat, přestože ví, jak s mým Synem bylo zacházeno poprvé.

Tentokrát jeho svaté Slovo, dávané tobě, proroku posledního času, nebude přijato církví mého Syna na zemi.

Církev mého Syna se bude stavět hluchou k daru proroctví. Odmítnou proroctví, protože nechtějí naslouchat.

Stoupenci mého Syna budou těmi, které lidé, zastávající úřady v katolické církvi na zemi napadnou a obviní ze lži.

Přestože se učení mého Syna nikdy nezměnilo, budou nalézat nedostatky v jeho svatém Slovu, které je jim dáváno dnes.

Prohlásí, že tato poselství protiřečí Slovu Božímu.

Děti, musíte mít vždy na paměti, že můj Syn by nikdy nemohl protiřečit své církvi na zemi, neboť On je církví.

Pravda zůstává taková, jaká vždy byla.

Musíte se řídit Slovem Božím, neboť hlas mého Syna byl zavržen a ignorován právě tak, jak tomu bylo poprvé.

Nenechejte se připravit o jeho dar Spásy, poslední čin jeho milosrdenství na zemi.

Můj Syn byl tak trpělivý, a tak dlouho. Pravda byla lidstvu dána při umučení mého Syna na kříži.

Byla potvrzena prostřednictvím všech vybraných duší, které během staletí byly osvíceny mocí Ducha Svatého.

Nyní přišel čas návratu mého Syna a jen ti, kdo poznají jeho hlas díky daru Ducha Svatého, se budou řídit jeho pokyny.

Teď, když se připravuje na svůj Druhý příchod, církev jeho Slovo odmítne, právě tak jako to udělala poprvé, v době pobytu mého Syna na zemi.

Nedokážou Ho poznat, nebo přijmout.

Ničemu se nenaučili.

Modlete se za statečné duše v církvi, které poznají jeho hlas, aby v tomto rozhodujícím čase dějin měly dost odvahy vést všechny Boží děti do věčného života.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět