491. Poselství Ježíše ze dne 14. července 2012 v 15:15.


NESTAČÍ VĚŘIT V OTCE, NEBOŤ TI, KDO ODMÍTAJÍ JEHO SYNA, ODMÍTAJÍ SPÁSU


Má vroucně milovaná dcero,

tak mnoho náboženství na světě jde špatnou cestou, čímž Božím dětem znesnadňuje získat věčný život.

Jedině mou smrtí na kříži byl učiněn možným věčný život.

Můj Otec, který poslal Mě, svého jediného Syna, jako obětního beránka, umožnil, aby celé lidstvo získalo spásu a věčný život.

Věčný život byl dán Adamovi a Evě jako dar. Potom, kvůli skvrně hříchu a jejich neposlušnosti, jim byl odebrán.

A tak se člověk stal smrtelným, jeho tělo nečisté, jeho život ve fyzické formě se stal nedokonalým a země se stala ubohou napodobeninou bohaté a skvělé země, stvořené pro Adama a Evu v zahradě ráje.

Potom Bůh, můj věčný Otec, udělil spásu těm, kteří přijali Mě, jeho jednorozeného Syna, jako cestu do jeho nového ráje.

Jedině skrze Mne můžete být přijati mým Otcem.

Nestačí věřit v Otce, neboť ti, kdo odmítají jeho Syna, odmítají svoji spásu.

Nezapomeňte, že je mnoho Božích dětí, které pro svou nevědomost neuznávají Mě, Spasitele lidstva. Ale díky mému velkému milosrdenství, jim bude božským zásahem odhalena pravda.

Všechny jsou si rovné v očích mého Otce a On chce sjednotit všechny takové duše na své hrudi. Miluje je všechny.

Až uvidí důkaz, pak přijmou, že Bůh Nejvyšší jim dal dar věčného života prostřednictvím mé oběti na kříži. Tímto způsobem budou všichni uctívat jediného Boha.

Neboť je jen jeden Bůh, který stvořil každého z vás.

Jdi nyní, má dcero, a pomoz zajistit, aby má poselství byla dána všem vyznáním víry, všem národům a každému z Božích dětí.

V to zahrnuji i pohany a ty, kteří mají kamenná srdce.

Nevadí, že budou na tebe plivat, nebo tě odmítnou poslouchat, musíš jim poselství dát.

Každý člověk, nebo následovník Mne, Ježíše Krista, který nemůže přijmout, že si přeji předat svaté Boží Slovo všem náboženstvím, není pravým křesťanem.

Mnozí odmítli tato moje poselství světu, protože Já ve své náruči objímám celé lidstvo a každé jiné náboženství, včetně ateistů.

Nemáte právo předpokládat, že jen vy, praví křesťané, jste milovaní Bohem, mým Věčným Otcem.

Jste požehnaní a milovaní, ale bez obrácení celého lidstva můj Otec nedosáhne vítězství, které si přeje, aby sjednotil všechny své děti.

Vy, moji následovníci, máte velkou zodpovědnost kvůli daru Pravdy, který jste dostali.

Je vaší povinností šířit mé svaté Slovo, abyste přivedli do království mého Otce ubohé duše, které nevědí nic o mé existenci.


Váš Ježíš


zpět