490. Poselství Ježíše ze dne 13. července 2012 v 23:05.


NYNÍ BYS MĚLA POCHOPIT, PROČ JSI JINÁ, NEŽ OSTATNÍ VIZIONÁŘI. JE TO PROTO, ŽE JSI PROROK, PROROK KONCE ČASU.


Má vroucně milovaná dcero,

musíš vědět, že úloha proroka se liší od úlohy vizionáře.

Prorok bude vždy vyděděncem, bude vždy nenáviděný, obávaný a izolovaný.

Prorok bude vždy pracovat sám, jako kdyby byl vyhnancem na poušti. Jediným ovocem na neplodné poušti bude Boží hlas.

Má dcero, když se cítíš osamělá a opuštěná, tak věz, že se takto cítili proroci v minulosti. Mnoho proroků cítilo tíhu tohoto úkolu, který jim byl svěřen.

Většina z nich věděla, že nebyli hodni šířit svaté Slovo Boha, ale přijali Boží volání z nebe, protože byli posláni.

Protože byli posláni do světa, znali instinktivně povinnosti, které museli plnit. Přesto to nebylo snadné.

Každé slovo, které pronesli, jim bylo hozeno zpátky do tváře.

V synagogách a chrámech, postavených k uctívání Boha, bylo každé jejich slovo roztrháno. Mnozí byli vyhnáni svým vlastním lidem a nemohli se vrátit do svého rodiště.

Mnozí se stali kočovníky a nikdy nenašli místa, kde by byli přivítáni jako ztracený syn. Místo toho pracovali, žili a zůstávali samotní bez nikoho, ke komu by se mohli obrátit.

Přesto ve svých srdcích věděli, že byli vedeni Bohem a necítili žádný strach, když mluvili jeho hlasem.

Milosti jim dané, jim umožňovaly zůstat silnými. Nikdy nezaváhali ve sdělování varování, proroctví a Božího Slova Božímu lidu.

Nezáleželo jim na tom, že se jim vysmívali, protože věděli, že Boží Pravda byla potravou života.

Bez Pravdy by Boží děti neměly prostředky k rozpoznání proroctví, když byla předpověděna. Ani by nebyly schopné přijmout Boží zákony, ustanovené Bohem pro dobro lidstva.

Odmítáni, zesměšňováni, vyvrženi a pokládáni za podivíny právě tak, jako jsem byl Já, během mého času na zemi, stále ještě předávali Boží Slovo. Jejich slova žijí navždy. Nikdy nezaniknou, protože sdělovali Slovo Pána, Boha Nejvyššího.

A tak to bude s tebou. Zůstaneš sama, jako hlas na poušti.

V mnoha kruzích mé církve si tě nebudou všímat.

Tentokrát je rozdíl v tom, že tato proroctví se vyplní během tvého života a Pravda bude této generaci dokázána.

Pak uvěří, až budou svědky důkazu Varování.

Proroctví pečetí, když je otvírám a odhaluji tobě jejich obsah, budou také důkazem, že jsem to Já, který prostřednictvím tebe, sedmého anděla, sedmého posla, hovoří k světu.

Budou ti naslouchat, přesto tě ale nabádám, abys zůstala mlčenlivá a vůči těm, kteří tě budou zpochybňovat nebo napadat, nezaujímala žádné stanovisko.

Dosud nerozumíš významu poselství. Časem porozumíš. Zatím nejsi oprávněna bránit mé Slovo.

Bude učiněn každý pokus tě obelstít při odpovědi, v naději, že se sama chytíš kvůli tvému nedostatku znalostí. Proto musíš zůstat klidná, izolovaná a v anonymitě, dokud ti nedám pokyn.

Nyní bys měla pochopit, proč jsi jiná, než ostatní vizionáři. Je to proto, že jsi prorok, prorok konce času.

Tato mise je ochraňována nebem a nemůže být zničena.

Jdi v míru a důvěře, má dcero.


Tvůj Ježíš


zpět