489. Poselství Ježíše ze dne 13. července 2012 v 16:25.


PO SVĚTOVÉ VÁLCE PŘIJDE HLAD A PAK POHROMY. PŘESTO MODLITBY MOHOU ZMÍRNIT TREST.


Má vroucně milovaná dcero,

moji následovníci musí znát sled událostí, neboť jeho pochopením budou nadáni znalostí, aby mohli pomoci zmírnit trest.

Varování bude uskutečněno mým Věčným Otcem jako poslední možnost, jak vnořit Boží Světlo, světlo Pravdy, do srdce lidí.

Bez toho by většina lidí byla uvržena do pekla, neboť by nebyli hodni království mého Otce.

Je to Boží čin velkého milosrdenství – vyrvat všechny Boží děti Zlému a vzít je do jejich právoplatného dědictví.

Kvůli velké temnotě, která v této chvíli pokrývá zemi, kde Světlo Boží už jen slabě žhne, je tento čin Boha nutný.

Oddělí dobré od těch, kdo se utápějí v hříchu a kdo budou tvrdohlavě lpět na šelmě a na vší nádheře, kterou jim slibuje na zemi. Pro takové ubohé duše je to ztráta času, protože musí vědět, že jejich čas na zemi je krátký.

Země bude nahrazena Novým rájem, do kterého jim nebude dovoleno vejít, odmítnou-li můj čin lásky a milosrdenství.

Mnozí zůstanou v temnotě. Mnozí se okamžitě obrátí. Bude-li se většina lidstva kát, tak Velké soužení nebude tak těžké.

Světová válka nebude mít stejný dopad, pokud se většina lidí bude po Varování kát.

Po světové válce přijdou pohromy a hlad. Přesto modlitby mohou zmírnit trest.

Modlete se usilovně, aby válka a trest, který ji bude následovat, mohly být zmírněny a odvráceny. Jen víra lidstva a jeho věrnost ke Mně, svému božskému Spasiteli, může toho dosáhnout.

Má dcero, nejsem to Já, váš Ježíš, kdo vyvolá toto strašné hoře. Bude způsobeno zlými hříchy člověka, jehož touha po moci, penězích a vládě nad světem pro jeho vlastní zisk je neukojitelná.

Zatímco mnoho mých následovníků bude trpělivě a dychtivě čekat na můj Druhý příchod, dojde k dalšímu zmatku.

Mnozí vystoupí a budou prohlašovat, že jsou Mnou, Mesiášem, a lidé budou oklamáni.

Vzpomeňte si, že jsem vám řekl, že se na zem vrátím zrovna tak, jak jsem ji opustil, skrze oblaka.

Nevšímejte si nikoho, kdo je v těle a tvrdí, že je Já, neboť to se nestane.

Moji následovníci budou silní díky lásce ke Mně a musí se zaměřit na jedinou tužbu, která, pokud bude vyplněna, Mi přinese radost a úlevu. Bude to mise pro záchranu duší, všech duší, dříve, než přijdu znovu.

Nezapomeňte, že věrnost ke Mně bude klíčem ke spáse a k budoucímu světu, který nebude mít konce, neboť bude Novým rájem, jenž každému z vás nabídne věčný život.


Váš milovaný Ježíš


zpět