486. Poselství Ježíše ze dne 9. července 2012 v 23:00.


VŠICHNI ŽIJÍCÍ LIDÉ NA SVĚTĚ UVIDÍ SVOU DUŠI A POZNAJÍ, V MNOHA PŘÍPADECH POPRVÉ, ŽE JI MAJÍ


Má vroucně milovaná dcero,

přeji si nyní připravit na Varování všechny mé následovníky, abych pomohl nejen jim, ale také jejich milovaným.

Nestačí projevit lítost ze strachu. Je vyžadováno pokání.

Všichni moji následovníci, poslyšte teď moje instrukce, jak připravit své duše na Varování.

Musíte začít rozjímat o všech špatných činech, kterými jste se provinili proti sobě a vašim bližním.

Katolíci musí přijímat svátost smíření každé dva týdny, chtějí-li zůstat ve stavu milosti.

Tímto způsobem bude vaše bolest během Varování zmírněna a budete mít sílu pomoci svým bratrům a sestrám, kteří budou trpět strašnou bolestí a pocitem viny, až se budou pokoušet vyrovnat s osvícením svého svědomí.

Vy, kdo jste křesťané, nebo patříte k jiným věroukám, a věříte v tato poselství, se musíte modlit modlitbu modlitební kampaně (24) za plnomocné odpustky k odpuštění hříchů.

Musíte se tuto modlitbu modlit sedm po sobě jdoucích dnů, a Já Ježíš, vám udělím odpuštění.

"Ó, můj Ježíši, Ty jsi Světlo země, jsi plamen, který se dotýká všech duší, tvé milosrdenství a láska neznají žádných hranic.

Nejsme hodni oběti, kterou jsi přinesl tvou smrtí na kříži, víme však, že tvá láska k nám je větší než naše láska k Tobě.

Dej nám, ó Pane, dar pokory, abychom si zasloužili tvé nové království, naplň nás Duchem Svatým, abychom mohli kráčet kupředu a vést tvou armádu, hlásat pravdu tvého svatého Slova a připravit naše bratry a sestry na slávu tvého Druhého příchodu na zem.

Uctíváme Tě.

Chválíme Tě.

Nabízíme sami sebe, náš zármutek, naše utrpení jako dar Tobě k záchraně duší.

Milujeme Tě, Ježíši, buď milosrdný ke všem tvým dětem, ať už jsou kdekoliv. Amen."

Nyní vám odkazuji speciální modlitbu, také pro vás, abyste se ji modlili za ubohé duše, které mohou zemřít šokem během Varování a které mohou být ve stavu smrtelného hříchu.

Modlitba modlitební kampaně (65):

Za ty, kdo jsou ve stavu smrtelného hříchu

"Ó, drahý Ježíši, Spasiteli lidstva, skrze tvé Boží milosrdenství Tě snažně prosím o milost pro všechny ubohé duše v hříchu, které mohou být vzaty z této země během Varování.

Odpusť jim jejich hříchy a ve vzpomínce na tvé utrpení Tě prosím, abys mi udělil tuto zvláštní milost k usmíření za jejich hříchy.

Jako pokání Ti nabízím sám sebe v mysli, těle i duši, abys zachránil jejich duše a přivedl je k věčnému životu. Amen."

Moji následovníci, Varování bude velkou událostí spásy, kdy světu dokážu mé Boží milosrdenství.

Všichni žijící lidé na světě uvidí svou duši a poznají, v mnoha případech poprvé, že ji mají.

Času už je málo a vy se musíte začít připravovat.

Nezapomínejte na mé instrukce, abyste měli jídlo, které vydrží deset dnů, posvěcené svíce a svaté předměty ve svých domovech.

Důvěřujte Mi a radujte se, protože mnoho duší bude zachráněno.

Datum vám neodhalím, ale vy víte, co musí být uděláno.

Až vaše hříchy budou odhaleny, musíte Mě prosit za odpuštění a sklonit se v pokorném díkůvzdání za tento Boží dar, který je vaším cestovním pasem k věčnému životu v Novém ráji na zemi.

Nezapomeňte, že není ani jediný hřích, nezáleží na tom, jak těžký je, který nemůže být odpuštěn, pokud ukážete upřímné výčitky svědomí.


Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus


zpět