484. Poselství Ježíše ze dne 7. července 2012 v 15:30.


NEMUSÍ POSLOUCHAT, ALE PŘESTO MUSÍ DOSTAT SLOVO BOŽÍ


Má vroucně milovaná dcero,

když prosím lidstvo, aby naslouchalo mému hlasu, zraňuje Mě, když ti, kdo Mě milují, říkají, že bych nikdy nemluvil takovým způsobem.

Kdyby jen naslouchali, pak mé srdce by bylo povzbuzeno a mnohem více duší by bylo zachráněno.

Přípravy na můj Druhý příchod jsou sdělovány mými božskými ústy skrze tato poselství.

Přípravy na mé narození byly proroky také oznámeny předem, aby upozornili Boží děti na příchod Mesiáše.

Proč moji stoupenci na zemi odmítají připustit, že můj Otec by poslal své proroky, aby oznámili můj Druhý příchod?

Jak málo toho skutečně znají o způsobu, jakým můj Věčný Otec připravuje lidstvo na velké události.

Moje duchovenstvo, moji posvěcení služebníci, nyní potřebují slyšet mé volání, protože Já potřebuji jejich pomoc. Přesto mnozí nedokážou odpovědět. Odmítnou Mě skrze tato poselství.

Uvědomí si Pravdu, ale až potom, až bude příliš pozdě.

Má dcero, nikdy se neboj zveřejnit má poselství, včetně těch, která shledáváš podivná, nebo děsivá.

Nemusí poslouchat, ale přesto musí dostat Boží Slovo.

Nepřísluší člověku, aby ti nařizoval zastavit oznamování svatého Božího Slova.

Zacpi si uši a nevšímej si pohrdavých názorů, protože nejsou důležité.

Vám, kteří sami sebe nazýváte křesťany a moje poselství zahrnujete pohrdáním, říkám toto:

Zničující kritikou mého Slova a tím, že je shledáváte odpudivým a že je zesměšňujete, jste přeťali pouto, které vás svazuje s mým srdcem.

Nemůžete přijmout má poselství, protože si myslíte, že Mě znáte a že poznáte má slova, když jsou vyslovena. Místo toho jste se stali kořistí mistra klamu, který vás vůči Pravdě oslepil.

Vybízím vás všechny ještě jednou, abyste se obrátili na Mne, vašeho milovaného Ježíše a dovolili Mi otevřít svá srdce.

Nechejte Mě naplnit vás mocí Ducha Svatého, abyste Mě mohli poznat.

Kněžím vzkazuji – naléhám na vás, abyste pochopili, že přišel čas k odhalení proroctví Daniela a k tomu, abych Já, Beránek Boží, otevřel pečetě z Knihy Zjevení.

Vzpomeňte si na můj slib.

Přijdu znovu, abych soudil živé i mrtvé.

Můj slib, že přinesu věčný život všem, kdo jsou Mi věrní, se již brzy naplní.

Musíte se postarat, abyste se patřičně připravili na tuto slavnou událost.


Váš Ježíš


zpět