480. Poselství Ježíše ze dne 3. července 2012 v 20:00.


NEJHORŠÍ UTRPENÍ JE DUCHOVNÍ PRÁZDNOTA, KDY NEMŮŽETE CÍTIT ANI TROCHU LÁSKY KE MNĚ, VAŠEMU JEŽÍŠI


Má vroucně milovaná dcero,

když ti posílám zkoušky, jako duchovní vyprahlost, musíš se naučit je rozeznat jako takové.

Když trpíš takovou vyprahlostí duše, musíš také přijmout, že to má určitý důvod. Tím důvodem je zachránit duše skrze takové utrpení.

Mnoho smírčích duší si myslí, že utrpení je jednou ze dvou věcí:

Za prvé, že je to vnější pronásledování, kterým trpíte kvůli vaší práci.

Potom je to tělesné utrpení, nabídnuté Mi svobodně jako dar k záchraně miliónů duší.

Pak nejhorší utrpení ze všech je duchovní prázdnota, kdy nemůžete cítit ani trochu lásky ke Mně, svému Ježíši, kdy žádné množství modliteb vás neuvolňuje z vězení bezútěšnosti.

Ať se snažíte, jak chcete, modlitba je pro vás mučivá.

Ať se snažíte, jak chcete, pocítit lásku a soucit ke Mně, musíte se k tomu přemáhat. To je forma duchovní opuštěnosti, kdy se zdá, že jsem tak daleko od vás, že už ke Mně nemůžete dosáhnout.

Co nevíte, je toto:

Je to dar, milost ode Mne. Pozvedává vás v mých očích a tyto zkoušky a utrpení, které snášíte, jsou Mnou dovoleny, aby vaše čistá a velkodušná láska zachraňovala zčernalé duše.

Může se zdát, že to není správné, ale čím blíže přijdete k mému Nejsvětějšímu Srdci, tím více budete trpět mým vlastním pronásledováním kvůli hříchům lidstva.

Jen ti, čistého a pokorného srdce, se žádným osobním zřetelem k sobě samým, kteří Mi dávají přednost před vším, co je na této zemi, mohou snést mou bolest.

Takové duše jsou Mnou pečlivě vybrány a budou pracovat se Mnou skrze svůj dar utrpení, aby Mi pomohly v mém plánu spásy.

Má dcero, nikdy se neboj, že bych tu nebyl. Nemusíš cítit moji přítomnost, vidět Mě, nebo zakoušet hlubokou lásku ke Mně, tak jako obvykle, ale Já přesto budu po tvém boku.

Vždy Mi důvěřujte, moji milovaní následovníci, i když bude pro vás těžké se modlit.

Důvěřujte Mi, když pocítíte touhu po Mně, která nemůže být uspokojena, nebo uhašena, nezávisle na tom, jak silně se snažíte se Mnou komunikovat.

Vězte, že když se to stane, že jsem vám mnohem blíž, než si uvědomujete.

Vězte, že právě tehdy vás povyšuji, aby se každý z vás stal skutečným vojákem, opravdovým bojovníkem v mé bitvě za záchranu duší.

Miluji vás. Nikdy se nevzdávejte.

Nikdy nebuďte zklamáni, neboť Já jdu pořád s vámi.

Přijde den, kdy utrpení bude zapomenuto. Na jeho místě bude radost, která se vzedme po celém světě a která bude možná jen kvůli vašim obětem, přineseným za všechny Boží děti, potřebující vaši pomoc.


Váš Ježíš


zpět