476. Poselství Ježíše ze dne 28. června 2012 v 15:00.


MÁ CÍRKEV MI MUSÍ DŮVĚŘOVAT. MUSÍ SEJMOUT SVÉ OKOVY STRACHU A POCHYBNOSTÍ A DOVOLIT MI NECHAT SE POZNAT.


Má vroucně milovaná dcero,

musí vejít ve známost, že narůstá počet těch, kdo tvrdí, že přicházejí v mém jménu, ale nemluví jazyky z nebe.

Tak mnoho těchto duší bylo infikováno padlými anděly a hovoří pečlivě připravenou řečí s laskavým tónem, připomínající to, o čem byste předpokládali, že je to můj svatý hlas.

Ach, jak jsou moji ubozí oddaní následovníci nyní klamáni a jaký zmatek to v nich způsobí. Komu důvěřovat? Koho následovat? Komu věřit?

Cožpak jsem neřekl, že mnozí přijdou v mém jménu, ale jen málo z nich bude hovořit mým hlasem?

Je méně než dvacet těch, kteří mají svolení sdělovat světu Boží Slovo, a to zahrnuje i ty, jimž dává Boží poselství z nebe moje milovaná Matka.

Ve světě je přítomno také mnoho jiných vizionářů, ale jejich mise je jiná.

Jejich úlohou může být každodenní modlitba k pomoci zachránit lidstvo, nebo určité osobní utrpení, nabídnuté Mně jako dar k záchraně duší od Satana. Takové dobrovolné utrpení drtí moc Satana, kterou má nad mnoha lidskými dušemi.

Mých proroků je málo a poznáte je podle mého pravého hlasu, který zasáhne vaše srdce a vaše duše způsobem, kterého není možné si nevšimnout.

Má poselství světu pro tyto časy budou podrobná a odhalí pravdy dříve nezjevené.

Mnoho z toho, co vám dávám nyní, má vám jen připomínat mé učení.

Mnoho z toho, co vám nyní předkládám, je potravou života, kterou vám dávám prostřednictvím modliteb modlitební kampaně, abych pomohl zachránit vaše duše a duše ostatních při mém Druhém příchodu.

Mnohá jiná poselství dávaná ostatním, budou podobná, ale nebudou zacházet do takových podrobností.

Jejich mise jsou stejně tak důležité, protože budou obracet duše.

Vždy mějte na paměti následující: Pokouším se vám ukázat, jak velice vás miluji a jak rád bych vám vyjevil pravdu o mé existenci.

Důkaz toho už bude brzy konečně odhalen všem Božím dětem.

Prosím, nebojujte mezi sebou, abyste se pokoušeli předčit jeden druhého ve smyslu vašeho duchovního poznání.

Pravda je taková:
Nikdo nezná Pravdu, obsaženou v pečetích, skrytých v Knize Zjevení.

Jak už jsem vám řekl dříve, ty byly zapečetěny v Knize Pravdy až do dneška, do časů konce.

Já, Ježíš Kristus, Beránek Boží, je nyní otvírám, abych vás připravil na moje nové království.

Bylo vám dáno Písmo svaté, aby vás připravilo, a nyní musíte dovolit Mně, Králi všeho lidstva, abych vám řekl pravdu o tom, co má přijít.

Tím, že to učiním, budu vás moci provést něčím, co bude jako minové pole klamu, pronásledování a nenávisti.

Dovolte Mi, vy všichni, včetně všech členů mé církve na zemi, abych vás převedl přes tyto poslední překážky k věčnému životu.

Má církev Mi musí důvěřovat. Musí sejmout svá pouta strachu a pochybností a dovolit Mi, abych se těmito poselstvími nechal poznat.

Poznejte moji lásku v její čisté a jednoduché formě.

Moje láska není komplikovaná a zahalená do mystických slov.

Je na pohled jednoduchá, ale plná takového soucitu, že vámi pronikne jako plamen poznání, když odhodíte svůj krunýř pýchy a strachu.

Učiníte-li to, bude pro vás lehčí následovat Mě, vašeho Ježíše.

Poprvé jsem přišel jako Spasitel.

V tomto posledním čase přicházím ještě jednou jako Spasitel. Jen tentokrát je můj úkol ještě těžší.

Láska k Bohu ve světě umírá. Je jen skomírajícím plaménkem.

Kdyby se můj Druhý příchod uskutečnil teď, tak by jen málo vás vešlo do ráje.

Varování, můj dar Božího milosrdenství, pomůže obrátit většinu lidstva.

Pomozte Mi připravit mé stádo. Potřebuji svou církev na zemi, jak duchovní, tak laiky, aby Mi pomohli zachránit všechny Boží děti.

Prosím, přijměte moji ruku, když vám ji podávám a rozšiřujte moji výzvu ke všem národům.

Pojďte se Mnou, s vaším milovaným Ježíšem.

Následujte Mě tentokrát.

Neodmítejte Mě, jako to udělali farizeové. Tentokrát už byste měli poznat můj hlas.

Touto dobou už byste měli vědět, jak mluvím, neboť vám bylo dáno Písmo svaté.


Váš Ježíš


zpět