475. Poselství Boha Otce ze dne 27. června 2012 v 20:00.


ODHALÍM MÉ BUDOUCÍ PLÁNY PRO NOVÉ NEBE A NOVOU ZEMI


Má nejdražší dcero,

dnes odhalím všem svým dětem mé budoucí plány pro nové nebe a novou zemi.

Až splynou v jeden nádherný ráj, tak vyvstane dvanáct národů.

Tyto národy budou tvořeny některými národy světa, které prokázaly věrnost Mně, Bohu Otci, mému Synu Ježíši a Matce Boží, Královně Nebes.

Ti, kdo jsou rozptýleni, budou shromážděni, aby se svorně připojili k jiným národům, sjednoceni jako jedna svatá rodina.

Má vůle bude ctěna. Všichni budete mít dar svobodné vůle, ale bude propletena s vůlí mojí. Jen pak bude pravda ráje skutečně odhalena.

Mých dvanáct národů jsou naznačeny ve dvanácti hvězdách na ženě v Knize Zjevení.

Ta žena je Matka Boží a je oděná do dvanácti hvězd, které znamenají dvě věci:

Dvanáct apoštolů, kteří pomohli mému Synu založit jeho církev na zemi.

Dvanáct, zvlášť vybraných národů, utvoří jedinou pravou apoštolskou církev na nové zemi, až se nebe a země spojí v jedno v mém Novém nádherném ráji.

To je okamžik, na který jsem trpělivě čekal.

Má Boží vůle, která stvořila ráj pro Adama a Evu, a který byl odmítnut kvůli pokušení Zlého, bude nyní vykonána a tentokrát bude ráj dokonalý.

Můj Syn, král lidstva, král celého vesmíru, bude v mém Novém ráji na zemi panovat.

V každém národu ustanoví vůdce, kteří budou všichni spolu spojení mou Boží vůlí.

Lidé v těchto národech budou uctívat mého Syna tak, jak uctíván být musí, tím jediným způsobem – v míru a lásce jednoho k druhému.

Jeho Blahoslavená Matka, Matka Spásy, byla korunována Královnou Nebes a bude také panovat jako královna Nového ráje.

Její korunovace v nebi byl zcela mimořádný Boží projev její úlohy v budoucí spáse světa.

Byla korunována ve velké úctě a nádheře kvůli úloze, kterou měla nejen jako Matka Boží a jako nevěsta Ducha Svatého, ale také jako Matka Spásy, které byla dána moc zničit Satana.

Byl to můj milovaný Syn, který při její korunovaci láskyplně vložil korunu dvanácti hvězd na hlavu Matky Boží.

Bude to můj Syn, který v Novém ráji nasadí na její hlavu korunu královny všech Božích dětí.

Můj Boží plán zachránit lidstvo již začal.

Je mou touhou, aby tato mise Mi pomohla shromáždit ztracené duše v každém koutu země a zachránit je od nepřítele dříve, než bude příliš pozdě.

Můj Boží zásah dokáže moji lásku ke všem mým dětem.

Nic není nemožné. Nic není beznadějné v mé bitvě proti Satanově armádě.

Přinesu vám nový svět, který vás udiví v celé své velkolepé nádheře. Už je připraven.

Jeho krása a nádhera je zcela mimo lidskou představivost.

Až jej vskutku uvidíte, budete mít věčný život.

Modlete se za ty moje ubohé děti, které nevěří ve Mne, Boha Nejvyššího, které nejsou poslušné mých zákonů a které páchají strašné ukrutnosti jedny proti druhým, aby prosily o odpuštění.

Nechci ztratit ani jediné mé dítě.

Pomozte Mi přinést jim toto zázračné, nádherné dědictví. Žel, musí je přijmout ze své vlastní svobodné vůle.

Miluji vás, děti, s vášní, jakou lidstvo nezná.

Přijďte ke Mně skrze mého Syna jako jeden.

Čas pro Nový ráj na zemi je již velmi blízko, ale vám byl ještě udělen potřebný čas, abyste pomohli obrátit lidstvo prostřednictvím této mise sedmého anděla na zemi, který pracuje s mým Synem, aby přivedl mou rodinu ke Mně.


Váš milující Otec
Stvořitel všech věcí viditelných i neviditelných
Bůh Nejvyšší


zpět