474. Poselství Ježíše ze dne 26. června 2012 v 20:00.


NOVÝ RÁJ: BUDETE MÍT ČISTÁ, NEPORUŠITELNÁ TĚLA, BEZ NEMOCÍ, FYZICKÉ SMRTI A STÁRNUTÍ


Má vroucně milovaná dcero,

nový ráj byl nyní dokončen v plné své slávě a je připraven pro všechny Boží děti na zemi.

Bude vám nabídnut ve vší své slávě, stejně jako ráj, který na počátku stvořil můj Věčný Otec pro své děti.

Jak se andělé radují a zpívají, neboť čas k odhalení této velké nádhery nevěřícímu světu je velmi blízko.

Budu to Já, kdo jej nabídne, až Nový Jeruzalém sestoupí na zem za zvuku zvonů mého Druhého příchodu.

Ty, má dcero, budeš vybídnuta, abys to oznámila právě před tím, než se dám poznat.

Jen ti, kdo Mě přijmou jako Mesiáše, budou moci vejít do jeho vznešených bran.

Z nebe bude stále voláno, aby uslyšeli všichni, kdo ještě odmítají můj velký dar, až do zvuku skutečně poslední polnice.

Potom už bude pro ty ubohé duše příliš pozdě. Pak už jim nebudu schopen pomoci, když Mi mé milosrdenství hodily zpátky do tváře v jednoznačném odmítnutí.

Vše, na čem teď záleží, je varovat všechny, kteří jsou v nebezpečí ztráty svých duší ve prospěch Satana.

Shromážděte je, moji následovníci. Přemlouvejte je laskavě, aby vešli do mého stáda. Nikdy nepřestávejte ve svých modlitbách za jejich záchranu.

Ach, moji milovaní následovníci, kdybyste jen mohli uvidět Nový ráj, až nebe a země splynou v jedno, padli byste na kolena a plakali radostí a úlevou.

Vám, kteří máte strach z konce časů, kdy země, jak ji znáte, se změní, pravím: Musíte Mi dovolit, abych zmírnil vaše starosti.

Vezmete své rodiny s sebou a všichni se budete radovat v naprosto čisté lásce a harmonii.

Budete mít čistá, neporušitelná těla, zbavená nemocí, fyzické smrti a stárnutí.

Všichni budete mít své vlastní obydlí s trávou, stromy, horami, řekami, potoky a květinami, obklopujícími vás v jejich nádherné kráse.

Zvířata budou krotká a budou žít v míru a harmonii se všemi Božími dětmi.

Uvidíte vaše děti se ženit a vdávat, mít děti a všichni budou svědky zázraku rodin povstalých ze smrti.

Toto zmrtvýchvstání bude takovou radostí, že si ji ani nemůžete představit.

Budete sjednoceni s vašimi milovanými, kteří v tomto životě zemřeli a odešli do nebe.

Budete mít národy, celkově dvanáct, všechny odpovídající dvanácti hvězdám v koruně hlavy mé Neposkvrněné Matky a všem z nich budu vládnout Já s mými apoštoly a proroky.

To je mé království, zaslíbené mým Otcem od doby, kdy stvořil na zemi ráj. Každý, kdo jej odmítne, zahyne.

Modlete se, aby všechny Boží děti měly čistotu duše, která jim umožní přijít domů, do království mého Otce na zemi, jaké bylo na počátku, jaké je nyní a jaké stále bude ve světě bez konce, navěky věků.


Váš Ježíš


zpět