472. Poselství Ježíše ze dne 24. června 2012 v 17:30.


KDYŽ ŠÍŘÍTE NENÁVIST VŮČI PROROKŮM SESLANÝM Z NEBE, PROVIŇUJETE SE HŘÍCHEM, KTERÝ MÁ NESMÍRNÉ NÁSLEDKY


Má vroucně milovaná dcero,

jak to láme mé srdce, když vidím ty, kteří říkají, že jsou následovníci Boha, ale pohrdají jeho zákony. Jsou to pokrytci.

Jsou to ti, kdo říkají, že se řídí Přikázáními mého Otce a přesto si myslí, že mohou odsuzovat jiné, kteří hřeší.

Berou Písmo svaté za prostředek k hlásání lži tím, že podporují takzvanou toleranci, a tím Mě velmi urážejí.

Jsou to lidé, kteří říkají, že je špatné věřit v Boží prozřetelnost.

Jsou to lidé, kteří zpochybňují vizionáře posílané během staletí nebem a pak se snaží dokázat nesprávnost jejich poselství použitím mého svatého Slova zaznamenaného v Písmu svatém.

Každý člověk, který popírá mé Slovo, se Mi zpronevěřuje.

Každý člověk, který se sám odděluje od svých bratrů a sester jako duchovně a intelektuálně nadřazený, musí být velmi opatrný.

Každý člověk, který užívá Písmo svaté k tomu, aby předkládal překroucenou verzi Pravdy, bude potrestán.

Každý člověk, který povstane a bude hlásat Pravdu, přestože bude odmítat mé Slovo dávané světu v těchto časech konce, bude Mnou zavržen.

Jste vinni duchovní žárlivostí, a proto budete čelit trestu.

Když šíříte nenávist vůči prorokům seslaným z nebe, proviňujete se hříchem, který má nesmírné následky.

Protože tím, že tak jednáte, nejen že hlásáte lež, ale stavíte se do cesty Božímu Slovu.

Žádám vás, abyste teď zastavili svoji kampaň soužení a pomluv. Nikdy nemůžete docílit toho, aby mé Slovo nebylo slyšeno.

Proč se neustále snažíte soužit tuto misi? Cožpak už nevíte, že oheň Ducha Svatého by se nemohl rozšířit tak, jak k tomu došlo, kdyby má poselství nebyla z nebes?

Jste využíváni Zlým, který se nezastaví před ničím, aby zabránil těmto mým svatým poselstvím, aby byla dávána světu.

Poselství duchovenstvu:
Vy, kteří jste se zavázali slibem, jako posvěcení služebníci mé církve na zemi, slyšte Mě teď:

Odsoudíte-li má poselství a budete Mi, vašemu Ježíši, bránit v této misi za záchranu duší, dopustíte se největšího hříchu ze všech.

Budete kvůli tomu trpět a svůj očistec budete zakoušet na zemi. Každý muž, žena a dítě budou svědky vaší urážky vůči nebi.

Váš chybný úsudek o mých prorocích vás učiní duchovně prázdnými a vaše duše vytrpí muka, jako žádná jiná.

Jestliže jste moji posvěcení služebníci a nejste si jisti mým hlasem, když k vám teď mluvím, tak musíte mlčet. Musíte se modlit za dar rozlišení dříve, než se rozhodnete odmítnout mé svaté Slovo.

Tisíce mých posvěcených služebníků selžou a nepoznají mé Slovo, seslané prostřednictvím tohoto proroka časů konce. Jak to láme mé srdce!

Mnozí za vlády antikrista padnou a opustí moji církev.

Mnozí z mých posvěcených služebníků se postaví na stranu pronásledovatelů mé církve. Svádění právě začalo.

Jste připravováni mistrem klamu, abyste Mě odvrhli, a vaše pýcha vám zabraňuje, abyste to viděli.

Mnoho z mých posvěcených služebníků nenajde dost odvahy k tomu, aby podporovali moji církev na zemi. Mnozí budou na straně falešného proroka a odmítnou mé stádo, jehož víra umožní věřícím hledat Pravdu.

Cožpak nevíte, že Já jsem církev?

Cožpak nevíte, že církev bude trpět svým vlastním ukřižováním, stejně jako jsem jím trpěl Já?

Bude mučena. Bude se zdát, že byla ukřižována a mnozí si budou myslet, že je mrtvá. Ale stejně jako Já jsem vstal z mrtvých, tak i ona bude znovu vzkříšena k životu, abyste viděli, že nemůže být zničena.

Varuji všechny mé posvěcené služebníky, kteří nepoznali čas, ve kterém žijí, aby byli bdělí, protože má církev na zemi bude trpět největším pronásledováním od počátku.

Musíte se připravit a otevřít oči.

Kdypak jste si mysleli, že přijdu a budu vás varovat? Mysleli jste si, že to bude někdy v budoucnosti? Že by se to nikdy nemohlo stát během vašeho života?

Čas k mému Druhému příchodu je velmi blízko.

Brzy oddělím dobré od zlých, poté, co bude uděláno všechno, aby byla obrácena většina lidstva.

Máte povinnost a zodpovědnost za to, že si udržíte čistou a otevřenou mysl, srdce i duši.

Potřebuji, abyste odpověděli na mé prosby pomoci Mi zachránit tolik duší, kolik jen budu moci.

Následujte Mě. Je to vaše poslání.

Proto jste se Mi, vašemu Ježíši, zavázali věrností.

Nesložili jste své sliby za vašich vlastních podmínek.

Musíte Mi dovolit vás vést a pomáhat vám bránit moji církev.

Má církev utrpěla velkou škodu. Má církev zahrnuje všechny, kdo Mě milují, včetně všech mých posvěcených služebníků.

Musíte být silní, stateční a věrní. Nesmíte dovolit strachu nebo šelmě, aby pohltila vaši duši.

Naslouchejte mému Slovu dříve, než odsoudíte mé proroky.

Nikdy neodmítejte žádné z mých poselství bez toho, že byste se modlili za dar rozlišení. A i potom musíte být opatrní, abyste neodepřeli Božím dětem dar milostí, které nyní uděluji ubohým duším, které hladoví po pravdě mého učení.

Těm, kteří otevřeně odmítají mé Slovo, dávané tomuto proroku, pravím: Vězte, že Mě budete úpěnlivě prosit o odpuštění, až vám bude odhalena Pravda.

Tehdy bude pro ty, kdo jsou zodpovědní za to, že se duše odvrátily od mého Slova, už příliš pozdě.

Duše, které jsem ztratil kvůli vašemu zlému jazyku, nebudou mít věčný život.

Když nyní odmítnete mé Slovo, nebo odsoudíte má poselství proto, že obsahují chyby, budete zavrženi. Nejste způsobilí vést mé stádo.


Váš Spasitel Ježíš Kristus


zpět