471. Poselství Matky Spásy ze dne 23. června 2012 v 10:50.


POHANSTVÍ OBRÁTILO SVĚT VZHŮRU NOHAMA


Mé děti, volám vás všechny,

abyste se sjednotily v modlitbě za obrácení hříšníků a pokračovaly ve svých každodenních modlitbách.

Půst zachrání tak mnoho duší a je velkým darem mému milovanému Synu.

Tolik lidí na světě se odvrátilo od mého Syna.

Jak jen pláče v tomto čase! Tolik je miluje a je srdcervoucí pozorovat zejména zradu těch, kteří uznávají, že je skutečným Synem Nejvyššího Boha.

Pohanství obrátilo svět vzhůru nohama. Stal se místem zmatení, nenávisti, chaosu a neklidu.

Je to stav podobající se peklu, i když nic není tak děsivé a bolestné jako tam. Přesto moc Zlého vytvořila toto nenávistné napětí, a to obklopuje všechny Boží děti.

Málo zůstalo nedotčeno jedem, který je šířen temnotou v každém národu. Tak mnozí jsou oslepeni touto temnotou a necítí žádnou naději.

Je mnoho takových, kteří se neobracejí k Bohu a pokračují v cestě, která jim přináší hodně neštěstí.

Ti, kteří Boha milují, ale věnují Mu málo pozornosti modlitbou, jsou jako bezbranní.

Jen modlitba, oddanost a oběť vás mohou přivést blíže k Bohu. Nic jiného vám pokoj nepřinese.

Modlete se, modlete se, modlete se za duše, které uctívají falešné bohy. V tomto čase mají modlitby velmi zapotřebí.

Modlete se za ty, kteří jsou pokoušeni Zlým, jenž působí útrapy těm, které ovládá.

Mají už málo času před velkým vyznáním hříchů, před Varováním. Až ten den přijde, musí ukázat pokoru, až jim bude odhalena Pravda.

Velký plán mého Syna k záchraně velké části lidstva bude již velmi brzy odhalen světu.

Mnozí nebudou zachráněni.

Proto mají nyní všichni jeho milující stoupenci takovou zodpovědnost modlit se za obrácení, aby zachránili tolik duší, kolik je jen možné.

Jděte v pokoji, mé děti, bezpečně s vědomím, že můj Syn je vždy milosrdný.

Chce zachránit všechny a velké vyznání hříchů je darem, který nabízí světu, aby jej využil.

Varování je největším darem lidstvu od jeho smrti na kříži.

Radujte se, neboť mnoho duší, které by jinak byly mučeny v pekle navěky, mohou být zachráněny a obdržet dar věčného života.

Děkuji, že jste odpověděli na toto volání z nebes.


Vaše milovaná Matka Boží, Matka Spásy


zpět