469. Poselství Ježíše ze dne 21. června 2012 v 00:05.


POJĎTE KE MNĚ VŠICHNI, KDO SE CÍTÍTE NEHODNÍ. ČEKÁM NA VÁS.


Má vroucně milovaná dcero,

moji následovníci musí pochopit, že jako kterýkoliv dobrý rodič, budu pro ně chtít vždy to, co je pro ně nejlepší.

Nikdy jim nedám všechno, oč prosí, pokud to nebude podle mé nejsvětější vůle.

Nikdy je nenechám sejít z cesty Pravdy, bez toho, že bych je přemlouval, aby se vrátili ke Mně.

Vždy se budu pokoušet je uchránit od všech škod.

Budu je také trestat za všechna provinění.

Mohu být rozzloben, a také se budu hněvat, budou-li působit zlo jiným.

Odpustím jim, když se proviní, budou-li opravdu litovat svých chyb.

Jsem trpělivý. Nepohorším se snadno a nikdy nebudu – ani bych nemohl – k nikomu chovat zášť.

Z toho důvodu dokonce i ti, kteří se ztratili a cítí se uvnitř prázdní, by Mě měli poprosit, abych je podržel, miloval je a přinesl jim Boží lásku, která jim přinese opravdový pokoj.

Tak mnoho lidí zbloudilo a zapomnělo na Mne.

Mnozí kvůli svým hříšným životům, které vedli, se zdráhají ke Mně vrátit. Cítí se trapně, nevědí, jak se mají modlit a myslí si, chybně, že je pro ně příliš pozdě. Jak se jen mýlí. Nesmí nikdy zapomenout, že jsem obětoval svůj život na zemi pro každého jednotlivého z vás.

Nevzdávám se duší tak snadno. Miluji i všechny, kteří svým jednáním, skutky a myšlenkami, překračují Boží zákony. Jste Mi drazí. Miluji vás, stejně jako miluji všechny Boží děti.

Nikdy si nemyslete, že jste milováni méně, protože hřešíte. Hřích, i když se Mi hnusí, je skvrnou, se kterou jste se narodili.

Je téměř nemožné pro jakoukoliv duši na zemi nehřešit.

Nikdy si nemyslete, že bych vám nikdy nemohl pomoci, nebo přivítat vás v mé náruči.

Když se obrátíte ke Mně, budete stát v první řadě, abyste vešli do mého Nového ráje na zemi, který potrvá 1000 let.

Vše, o co vás prosím, je, abyste mluvili ke Mně těmito slovy:

Modlitba modlitební kampaně (62):

Za ztracené a bezmocné hříšníky

"Ó, Ježíši, pomoz mi, neboť jsem hříšník, ztracený a bezmocný a v temnotě. Jsem slabý a chybí mi odvaha, abych Tě hledal. Dej mi sílu, abych Tě nyní zavolal, abych se mohl zbavit temnoty v mé duši.

Přiveď mě do tvého Světla, drahý Ježíši a odpusť mi. Pomoz mi, abych se znovu uzdravil a veď mě ke tvé lásce, pokoji a věčnému životu.

Plně Ti důvěřuji a prosím Tě, abys mě přijal, když se odevzdávám tvému Božímu milosrdenství myslí, tělem a duší. Amen."

Pojďte ke Mně všichni, kdo se cítíte nehodní. Čekám na vás. Všechno, co musíte udělat, je, natáhnout svou ruku a podat Mi ji.

Poslouchám. Vidím. Pláču. Miluji vás.

Nikdy se nevzdám, dokud nespočinete v mé náruči a mé Boží milosrdenství nezaplaví vaši duši.

Brzy konečně uvidíte Pravdu mého Božího milosrdenství.

Vaše pochybnosti, jako vnější slupka odplynou a odhalí se vaše duše naplněná Světlem a vy poběžíte ke Mně.

Čekám na tento den s velkou nadějí a radostí.

Jen kdyby každá ubohá zbloudilá duše věděla, že jen Já, Ježíš Kristus, je může zachránit, bylo by mé srdce uzdraveno.

Mějte na paměti, že Já mohu odsoudit hřích, ale miluji každého hříšníka a nezáleží na tom, co provedl.

Nikdy se nebojte ke Mně přijít, mluvit ke Mně, neboť miluji vás příliš, než abych vás odmítl, ukážete-li opravdové výčitky svědomí.


Váš milovaný Ježíš


zpět