467. Poselství Ježíše ze dne 18. června 2012 v 20:36.


ŽÁDNÝ PROROK NEDOSTAL OD MÉ MILOVANÉ MATKY A NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE POSELSTVÍ V TAKOVÉM ROZSAHU


Má vroucně milovaná dcero,

nesmíš dovolit, aby tě rozptylovalo kruté odmítnutí mých svatých poselství mými následovníky, o nichž víš, že jsou mimořádně oddaní mé svaté vůli.

Buď připravená, že tento druh odmítnutí bude vzrůstat na síle, až mé Slovo bude trháno na kusy a odhozeno, jako by bylo ničím.

Bolest z odmítnutí, kterou cítíš, je i mou bolestí. Ponížení a výsměch, které ti uštědřují, je i mým pronásledováním. Místo toho, abys dovolila, aby tě takové odmítání zraňovalo, musíš je přijmout v tichosti.

S radostí uprostřed tvých slz, neboť dnes už víš, že jsem byl vždy odmítán, dokonce i mými vlastními učedníky.

Dovolíš-li, aby odmítání mého Slova tě zdržovalo v šíření mých poselství, pak bude zachráněno méně duší.

Vždy si připomínej, že mou největší touhou je zachraňovat duše.

Moje mise nesmí být poskvrněna lidskými názory, které tě mají oslabit.

Slova, která ti dávám tento večer, ti nemají poskytnout útěchu, ale zdůraznit naléhavost mého varování světu.

Před tebou, má dcero, přišlo už mnoho Božích poslů, aby připravili lidstvo na můj Druhý příchod.

Žádný prorok ale nedostal od mé milované Matky a Nejsvětější Trojice poselství v takovém rozsahu.

Pouze tato poselství mohou odhalit tajemství přicházejících časů a nabídnout požehnání, které všechny Boží děti budou potřebovat až do Posledního dne.

Chopte se tohoto daru mého Slova, který poskytuji celému lidstvu, aby vám dal život.

Bez mé pomoci byste shledali, že je velmi těžké vydržet zkoušky, které leží před vámi.

Všichni moji opravdoví poslové připravují Boží děti na můj Druhý příchod.

Vězte, že se to stane během života této generace.

Vezměte můj kalich, pijte z něho, nechejte jej, aby vás naplnil darem rozlišení, abyste Mi mohli pomoci zachraňovat duše.


Váš Ježíš


zpět