465. Poselství Ježíše ze dne 16. června 2012 v 19:40.


OBLOHA BUDE STAŽENA, JAKO KDYBY SE OTEVŘELA STŘECHA


Má vroucně milovaná dcero,

mé Slovo je na celém světě slyšeno milióny, jak připravuji všechny Boží děti na mé Boží milosrdenství.

Jsou takoví, požehnaní Duchem Svatým, kteří po přečtení mých poselství okamžitě poznají, že vycházejí z mých Božích úst.

Ti, kteří říkají, že Mě znají, ale jimž se nepodařilo Mě poznat, přesto nemohou odolat, aby stále četli mé Slovo, i když proti Mně bojují.

Zavrhují Mě, a přesto jsou mými poselstvími přitahováni.

Cožpak nechápou, že je to Duch Svatý, který, i když v jejich duších spí, je přesto táhne ke Mně?

Říkám jim toto: Nadešel čas, kdy vám bude brzy, během Varování, ukázána vaše nevraživost.

Bude vám odhalena vaše nenávist k mému Slovu, a pak poznáte Pravdu.

Až se to stane, musíte se připojit k svým bratrům a sestrám a bojovat za právo bránit mou církev na zemi.

Obloha bude stažena, jako kdyby se otevřela střecha, aby odhalila oheň a plameny mého Božího milosrdenství.

Země se bude otřásat s takovou silou, že žádný člověk neunikne mým očím, mému Duchu, nebo mému daru.

Mnozí se budou třást strachy, protože to bude jen pak, kdy si mnozí, úplně poprvé v životě, uvědomí svou duši.

Poznají, že jejich láska k vlastním tělům, ke všem smyslům, kterým se snažili obstarávat potravu, postrádá smysl.

Uvidí každou část své duše, ale nebude to skrze jejich vlastní oči, ve kterých ji uvidí. Budou pohlížet na své duše mýma očima.

Bude jim nevolno a budou se cítit tak zle, jako Já, když vidím ošklivost jejich ubohých zlých skutků.

Uvidí, jak hnusné bylo jejich chování vůči ostatním a zlo, které činili svým bližním, svým bratrům a sestrám.

Pak uvidí svou lásku k sobě samým, svou marnivost a lásku k falešným idolům, a poznají, jak Mě to uráží.

Neboť ti, jejichž hříchy jsou natolik černé, se budou cítit špatně, v bolestech a nebudou schopni snést hrůzu toho, na co se budou muset dívat. Budou potřebovat veškerou sílu, aby vydrželi očistu, která je nutná, aby jim umožnila přežít a jít po cestě Pravdy.

Je důležité, abyste pochopili, že Varování je právě toto. Přicházím, abych upozornil Boží děti, že jejich hříchy mohou být a budou odpuštěny.

Přicházím, abych jim ukázal, jaký bude Den soudu. To bude v sobě zahrnovat, že ti, kdo v této fázi poprosí o vykoupení, budou zachráněni.

Těm, kdo Mě ještě budou odmítat, bude dán čas k pokání, ale už ne příliš mnoho. Ale vzdají-li se přesto mé ruky milosrdenství, pak se budu muset od nich odvrátit.

Potom oddělím spravedlivé na jednu stranu a nespravedlivé na druhou. Ještě jedna příležitost k hledání vykoupení, a ti, kdo mou ruku lásky a milosrdenství odmítnou, budou vrženi do pekla.

Toto proroctví bylo předpověděno již od počátku.

Vezměte si k srdci Varování a zachraňte své duše, dokud můžete.


Váš Ježíš


zpět