462. Poselství Ježíše ze dne 12. června 2012 v 17:58.


TEST PRAVOSTI PROROKŮ SPOČÍVÁ V MODLITBÁCH, KTERÉ JSOU JIM DÁVÁNY PRO LIDSTVO


Má vroucně milovaná dcero,

věz, že bych nikdy neodsoudil ty, kteří říkají, že přicházejí v mém jménu, ale přitom tomu tak není.

Miluji všechny Boží děti, včetně falešných proroků, kteří jsou posláni, aby v tomto čase zmátli lidstvo.

Mnoho takových duší je plných lásky ke Mně a pociťují potřebu přijít ke Mně blíže. Bez svého vlastního zavinění si pak mohou představovat, že dostávají Boží poselství. Musíte se modlit za takové duše. Nesmíte je nikdy soudit.

Pak jsou zde ti, kteří říkají, že přicházejí v mém jménu, ale nosí znak šelmy. Vlci v rouše beránčím, kteří kladou pasti čistým duším a poskvrňují je hříchem klamu.

Ti jsou nebezpečnými falešnými proroky, jejichž cílem je překroutit pravdu mého učení tak, aby při tom nebyli nápadní.

Pod rouškou vnější falešné pokory chtějí, abyste uvěřili v lež, a to v mém jménu. Ponesou masku klamné tolerance a budete přesvědčeni, že šíří Pravdu.

Test pravosti proroka spočívá v modlitbách, které jsou mu dávány pro lidstvo.

Když poselství přicházejí z nebe, obrácení se rychle šíří skrze moc Ducha Svatého a zahrnuje všechna náboženství, všechny víry, sjednocujíce je v jedno.

Naléhám v tomto čase na vás, abyste se modlili za takové duše, které byly oklamány a věří, že mluví hlasem z nebe. Modlete se za ně, aby jim byla dána síla hledat pokoru, která by jim dovolila vidět Pravdu.

Modlete se, aby nedovolili mistru klamu použít jejich duše k působení zmatku mezi Božími dětmi.

Modlete se také za ty, kteří nemluví ve jménu Boha, ale kteří vědomě mluví jazykem Satana. Oni také potřebují vaše modlitby, protože jsou nemilosrdně používáni Satanem jako prostředky k šíření lží.


Váš milovaný Ježíš


zpět