461. Poselství Ježíše ze dne 11. června 2012 v 16:30.


NEZAPOMEŇTE, ŽE TO JE VÁLKA, VE KTERÉ ZVÍTĚZÍ ZBYTEK MÉ CÍRKVE NA ZEMI


Má vroucně milovaná dcero,

už velmi brzy se duše, které roznítila moc Ducha Svatého působením těchto poselství, propojí do jednoty ve všech národech.

Sjednotí se do jednomyslnosti, aby hlásaly mé Slovo, aby každá ztracená duše mohla být vytržena ze spárů šelmy.

Má církev zbytku se rychle spojí a bude růst po celém světě, a modlitbou sroste do jediné svaté církve.

Sešlu pomoc každé z mých dvou církví, mých Dvou svědků na zemi. Potom povstanou a s odvahou budou hlásat Pravdu v každém koutu světa.

Můj hlas bude dunět jako hrom a ti, kteří Mě skutečně milují, nebudou moci Mě nepoznat.

Milosti Ducha Svatého zažehnou duše mých vojáků, kteří se dají na pochod a pomůžou Mi zachránit lidstvo.

Raduj se, má armádo, neboť jsi požehnaná, že jsi byla vyvolena pro tento slavný úkol.

Skrze lásku ke Mně, vašemu božskému Spasiteli, pomůžete zachránit své ubohé bratry a sestry od cesty zatracení k Zlému.

Pojďte nyní, moji následovníci, a dovolte Mi, abych vás provedl hustou a trnitou džunglí do světla mého nového království na zemi.

Nikdy se nebojte mé ruky, když vás nyní neohroženě povedu do bitvy proti antikristovi.

Nezapomeňte, že to je válka, ve které zvítězí můj zbytek církve na zemi.

Také nezapomeňte, že počet duší, které mohou být zachráněny, bude záviset na síle vaší víry, vaší šlechetnosti ducha a vaší ochoty trpět v mém svatém jménu.

Miluji vás.

Žehnám vám.

Dám vám milosti, které teď potřebujete, abyste zdvihli svoji zbroj a kráčeli k věčnému životu.


Váš milovaný Ježíš


zpět