454. Poselství Ježíše ze dne 5. června 2012 v 22:00.


SATAN ZAMÝŠLÍ OTRÁVIT MYSL NĚKTERÝCH MÝCH VYBRANÝCH DUŠÍ VŮČI TÉTO MISI


Má dcero,

není moudré, aby ti, kteří sledují mé vizionáře na celém světě, podlehli novému plánu Zlého. Zamýšlí otrávit mysl některých mých vybraných duší vůči této misi. Obrátí jednoho proti druhému.

Vyvolá mezi nimi pochybnosti o těchto svatých poselstvích a způsobí ti hodně žalu a starostí.

Duchovní žárlivost vystoupí jako zvíře zdvihající se z hlubin oceánu a vylije strašnou potopu nenávisti nejen na má poselství, ale i na tebe.

Musíš se modlit, neboť se to stane brzy.

Očekávej tyto události s každodenní modlitbou na rtech a nedovol této sérii útoků, aby tě zbavila odvahy.

Moji následovníci musí zůstat stále bdělí, neboť až to během příštího měsíce začne, tak také vy budete v pokušení pochybovat o mém svatém Slovu.

Toto proroctví se odhalí před vámi a bude to zatím ten nejkrutější a nejvíce zraňující útok na tuto misi.

Nejen že tyto útoky vyjdou od lidí, kteří propagují poselství těch, o nichž jsou přesvědčeni, že jsou autentičtí vizionáři a proroci moderních dnů, ale budou podporováni i některými mými posvěcenými služebníky.

Jed otráví mnoho duší a mnozí Mě zavrhnou.

Nevšímej si těchto útoků, má dcero. Postupuj kupředu a dávej světu má poselství tak rychle, jak jen můžeš.

Je důležité, abys šířila mé svaté Slovo a mé modlitby dokonce i mezi těmi, kteří Mi nechtějí naslouchat. Neboť mnozí, až budou seznámeni s těmito poselstvími, pocítí lítost, že tak jednali a budou jim dány milosti, aby viděli pravdu.

Nikdy v životě nepodceňujte sílu Satanova vlivu nad vámi.

Zaměřuje se zejména na duše, které potřebuji, aby Mi pomohly v mé misi zachránit lidstvo.


Váš milovaný Spasitel, Ježíš Kristus


zpět