453. Poselství Ježíše ze dne 4. června 2012 v 15:20.


PRÁVĚ TAK, JAK JSEM BYL ODMÍTNUT POPRVÉ, BUDU ODMÍTNUT I PODRUHÉ


Má vroucně milovaná dcero,

jen velmi málo mého vyvoleného lidu, židů, Mě přijalo jako skutečného Mesiáše, když jsem přišel do světa a zemřel za hříchy lidstva.

Tentokrát jen velmi málo křesťanů si uvědomí, že jsem to Já, kdo k nim nyní promlouvá, ještě předtím, než přijdu podruhé.

Uvěří lžím, které se budou řinout ze rtů lhářů, falešných proroků, které budou milovat, zatímco Mě odmítnou s nenávistí, což je v rozporu s jejich láskou k Bohu.

Právě tak, jak jsem nebyl přijat poprvé, budu odmítnut i podruhé.

Nesmíte být smutní nad způsobem, jakým se Mi posmívají, jak jsem kopán, tlučen a moje poselství zesměšňována. Neboť taková nenávist vůči mému svatému Slovu může přicházet jen od Satana. Když se Satanův vztek stane zuřivým, jako je tomu teď, tak si můžete být jisti, že se obává o duše, které zamýšlím zachránit z jeho spárů.

Zacpěte si uši. Dívejte se přímo před sebe a soustřeďte se jen na Mne.

Moji následovníci, budou na vás útočit všemi způsoby a udělají vše, aby vám zabránili Mě následovat.

Jakékoliv výhrady vůči mému Slovu od těch, kteří se vychloubají svou odborností ve svatých duchovních věcech, musíte dát stranou.

Oni nemají ve svých duších Ducha Svatého, vždyť Ho nejsou ani hodni, kvůli hříchu pýchy.

Tak jako jsem trpěl bičováním u sloupu, tak budu také znovu trpět, až mé svaté Slovo bude s nenávistí trháno na kusy těmi, jejichž záměrem je a bude, aby mé Slovo bylo odmítnuto.

Těmto duším nyní říkám: "Nepřijímáte-li moji ruku milosrdenství k záchraně lidstva, proč tedy ve svých srdcích chováte takovou nenávist?"

Cožpak nevíte, že jste pokoušeni Zlým, který vás chce oslepit vůči poznání Pravdy?

Nenávist, pomluvy, nactiutrhání, nepřicházejí ode Mne. Když dovolíte těmto odporným hříchům, aby vás ovládly, pak Mě nemilujete.

Vrátíte se ke Mně, až přede Mnou stanete během Varování, budete-li mít pokoru nutnou k tomu, abyste Mě prosili o odpuštění.

A proto vězte, že nebudete-li nyní mlčet, tak budete trpět, a vaše výčitky svědomí vás zanechají přede Mnou slabými a třesoucími.

Jak Mě zraňujete!

Jak Mě necháváte trpět!

Bičujete Mě právě tak, jako jsem byl bičován poprvé, přesto tvrdíte, že jste moji svatí stoupenci.

Způsobujete Mi hluboký žal.

Mým následovníkům říkám – nevšímejte si těchto posměšků.

Neotvírejte svá ústa a nedávejte se do hovoru s těmi, na nichž je vidět hněv, nenávist, a kteří současně prohlašují, že Mě milují.

Jak Mě můžete milovat, když neprojevujete lásku nebo trpělivost jeden k druhému.

Jste pokrytci, když bičujete jiné v mém jménu.

Nyní uzrál čas pro druhé odmítnutí, které nebude jiné, než to první.

Zesměšňování bude prováděno tak, že tito samozvaní svatí stoupenci si budou tropit posměch z mých proroků tím, že je budou chytat za slovo a zpochybňovat jejich znalost Písma.

Moji proroci Písmu nerozumějí a nebudou bránit mé Slovo.

Přesto tito takzvaní svatí stoupenci se pokusí, stejně, jak tomu bylo během korunování mé hlavy trním, aby moji proroci vypadali jako hloupí a nehodní.

Potom vynaloží velké úsilí, aby je veřejně jmenovali a zostudili, zatímco budou současně hlásat, jak erudovaní jsou v mém učení.

Zastrašování bude pokračovat, dokud neustane po Varování, kdy si tyto duše uvědomí omyl, kterého se dopustily.

Kvůli tomu budou plakat a trpět, ale Já jim odpustím, protože je miluji.

Mnozí se ale kát nebudou. Mým prorokům konce času způsobí strašné utrpení a pronásledování. Ani na chvíli se nevzdají.

Budou na ně chrlit všemožné křivdy, urážky a napadení ve jménu mém, Ježíše Krista, Syna člověka.

Pak Mě zapřou skrze mé svaté Slovo, které jim budu dávat, až do samého konce.

Nakonec jim bude dáno ještě trochu času, aby přijali Knihu Pravdy. Buď Mě přijmou, nebo Mě odmítnou.

Pak shromáždím všechny pokorné duše, které Mě milují, a nové nebe a nová země se spojí.

Ti, kteří Mě ještě stále budou odmítat, budou vrženi do ohňů pekla.

Přicházím naposled, abych vás zachránil.

Otevřete vaše srdce a pohleďte, že jsem to Já, Ježíš, kdo vás volá.

Jestli to stále ještě nemůžete vidět, pak potřebujete hodně modliteb, abyste umožnili Duchu Svatému skutečně vstoupit do vašich duší.

Nezapomeňte, že ti, kteří jsou požehnaní Duchem Svatým, nenapadají ostatní, nepomlouvají, nešíří nenávist vůči Božím dětem.

Nechtějí Boží děti ovládat.

Neporušují Desatero přikázání.


Váš Ježíš


zpět