448. Poselství Matky Spásy ze dne 31. května 2012 v 21:00.


ČERVEN – MĚSÍC MODLITEBNÍ KAMPANĚ ZA OBRÁCENÍ


Mé dítě,

Satan a duše, které infikoval, dělají všechno pro to, aby podkopali nejsvětější Slovo mého Syna.

Vždy měj na paměti, že Satan vnáší semena pochybností do srdcí vybraných duší.

Nejhorší odsudky těchto svatých poselství budou vyneseny právě těmi, kdo jsou důvěrně sjednoceni s mým drahým Synem.

Tím, že to Satan dělá, získává duše.

Nedovol mu to dělat, mé dítě. Odejdi a nezabývej se jím.

Můj Syn nikdy nehájil své svaté Slovo, a ani ty bys neměla podlehnout tomuto pokušení.

Rozsah satanského vlivu narůstá a šíří se po celém světě.

Mé ubohé děti trpí, a já pláču slzami zármutku, když vidím jejich zděšení a žal.

Modlete se, děti, v tomto čase za pokoj, aby se všude Boží děti obrátily na mého Syna a požádaly o sílu.

Jen božský zásah, seslaný skrze milosti, udělené vám díky vašim modlitbám, může zmírnit vaši bolest a utrpení.

Můj Syn prahne po tom, aby se duše k Němu obracely, neboť jen On jim může dát útěchu, kterou potřebují. Nic jiného vám neposkytne úlevu od muk, která nyní snášíte.

Naléhám na vás, děti, abyste zasvětili tento měsíc červen k obrácení lidstva, a tak zajistili, že bude usilovat o spásu.

Nazvěte tento měsíc měsícem "Kampaně za obrácení" a modlete se jako jeden v modlitebních skupinách všude po celém světě.

Zde je modlitba modlitební kampaně (58):

Za obrácení

"Ó, drahý Ježíši, volám k Tobě, abys obejmul všechny Boží děti a pokryl je svou vzácnou Krví.

Nechť každá kapka tvé vzácné Krve pokryje každou duši, aby je uchránila od Zlého.

Otevři srdce všech, a zejména zatvrzelých duší a těch, kteří Tě znají, ale jsou poskvrněni hříchem pýchy, aby padli na kolena a prosili Tě, aby světlo tvé lásky zaplavilo jejich duše.

Otevři jejich oči, aby uviděli Pravdu a aby je zaplavil jas tvého Božího milosrdenství tak, že budou pokryti paprsky tvého milosrdenství.

Obrať všechny duše svými milostmi, o které Tě, drahý Ježíši teď prosím pro: (zde uveďte váš osobní úmysl).

Prosím Tě o milosrdenství a nabízím Ti dar půstu jeden den v týdnu v měsíci červnu v pokání za všechny hříchy. Amen."

Děti, musíte se postit jeden den v každém týdnu v tomto měsíci červnu.

Musíte se každý den modlit můj růženec a růženec Božího milosrdenství.

Děti, když to učiníte, zachráníte duše miliónů skrze milosrdenství mého Syna, Ježíše Krista.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět