447. Poselství Ježíše ze dne 30. května 2012 v 15:30.


SVOU SMRTELNOU ÚZKOST V ZAHRADĚ GETSEMANSKÉ PROŽÍVÁM JEŠTĚ JEDNOU A MUKA MÉHO UTRPENÍ JSOU DVOJNÁSOBNÁ


Má vroucně milovaná dcero,

muka, která tobě způsobují ti, jimž chybí opravdová pokora, ale kteří tvrdí, že mluví v mém jménu, se nyní zintenzivní.

Neposlouchej žádný hlas, kromě mého. Nenechej se vtáhnout do debaty, nebo neodpovídej těm, kteří Mě urážejí.

Tito lidé dovolili ve své lidské pýše postavit se Mi do cesty a potom, jakoby toho nebylo dost, ještě Mě pronásledují.

Můj Druhý příchod bude podobný událostem, které se staly poprvé, během času mého pobytu na zemi.

Mé svaté Slovo bude zpochybňováno, kritizováno, odmítáno, a pak zavrženo.

První, kteří Mě zavrhnou, budou moji vlastní, duše, které Mě milují nejvíce. Budou stát v přední řadě, aby jako první hodili kamenem.

Svou smrtelnou úzkost v zahradě Getsemanské prožívám ještě jednou a muka mého utrpení jsou dvojnásobná.

Prožíval jsem smrtelnou úzkost způsobenou hříchy lidstva, a nejenom těmi, kteří žili v onom čase, ale i těmi, kteří Mě odmítají dnes. Ti, kdo Mě odmítají dnes, Mě zraňují více, protože jsem zemřel i za jejich hříchy. Ničemu se nenaučili.

Potom ti, kteří se Mi posmívají a trhají mé oko trnem, tím nejostřejším z trnové koruny, jsou moji zástupci v mé církvi na zemi.

Nechtějí přijmout můj Druhý příchod, nebo Varování, které jim nyní odhaluji.

Každé slovo, pronesené mými rty je hltáno pokornými dušemi, které jsou jako děti během hladomoru.

A přesto ti, kteří se živili poznáním Pravdy mého učení, obracejí své hlavy a dívají se jinam.

V duších mnoha mých následovníků už není přítomná pokora, a tak nebudou moci mít užitek z mých mimořádných milostí.

Dokud se nestanete malými v očích Boha, nemůžete Mě uslyšet.

Dokud se nezřeknete pýchy a arogance, nepocítíte moc Ducha Svatého.

Když Mě dnes odmítáte, vrážíte Mi první hřeb do mého zápěstí.

Když vy, moji posvěcení služebníci, odsuzujete mé svaté Slovo, které vám nyní dávám, zatloukáte další hřeb do mého druhého zápěstí.

Neboť ubohé duše, které nemají zájem o mé učení, nebo o spásu, kterou jsem dal světu svou smrtí na kříži, nemají nikoho, kdo by je vedl.

Ony jsou zde oběťmi. Nejsou ke Mně vedeny. Je jim odpírána příležitost, aby se připravily na můj Druhý příchod.

Nyní volám mé následovníky, aby se připravili. Už brzy začne boj mezi věřícími. Jedna polovina bude nejen tato poselství kritizovat, ale pokusí se je zakázat.

Druhá polovina je použije k obrácení ostatních.

Ty prosté ztracené duše, které Mě vůbec neznají, Mě poznají, jakmile jim odhalím Pravdu během Varování.

Bude pro ně lehčí vidět pravdu, než pro ty, kdo říkají, že Mě milují, ale kdo Mě nyní odmítají.

Proto se musíte modlit za milosti, které vám dovolí vidět Mě, slyšet Mě a dovolí Mi vás připravit na můj Druhý příchod.

Nikdy nevěřte, že bude snadné Mě opravdově následovat, zejména v těchto časech konce.

Neboť tentokrát už nebude stačit tiché uctívání mého svatého Slova.

Budete jako nový odvedenec v jakékoliv armádě. Budete potřebovat výcvik, obnovit vaše duše a přijít ke Mně prostřednictvím svátostí dříve, než budete dost silní a dost stateční, abyste šířili mé svaté Slovo.

Šíření mých modliteb modlitební kampaně bude váš první úkol.

Vy, moje armáda, povedete tu největší křížovou výpravu mé svaté mise, jaká kdy na zemi byla známa. Začne ji vás málo, ale zmohutníte na dvacet miliónů.

Modlitby a utrpení mé církve zbytku mohou stačit k záchraně celého lidstva. Nikdy ale nezapomeňte, že modlitba je tak mocná, že vaše modlitby mohou zachránit duše i těch nejtěžších hříšníků. A tak se připravte se shromáždit. Připravte se dobře, protože se vás pokusí zastavit. Přijměte znevažující urážky, kterými budete zahrnuti.

Vezměte na vědomí, že vám bude předložen jakýkoliv důvod, abyste byli zastaveni ve své misi. Ale vězte, že Já vás povedu, budu vás řídit a učiním vás silnými.

Vězte také, že vy, kdo tvoříte moji armádu, budete zodpovědní za spásu miliónů duší. Duší, které by jinak neměly vůbec žádnou naději.

Nechejte moji lásku, aby se dotkla vaší duše a svázala vás do jednoty se Mnou, vaším Ježíšem.

Dovolte Mi vás pokrýt mou vzácnou Krví a udělit vám mé dary, aby vám pomohly zůstat Mi věrnými tak, že i kdyby pokušení bylo jakkoliv silné, nikdy neodmítnete mé volání k vám.

Žehnám vám všem, moje silná armádo.

Povedu vás ve vašem pochodu do nové éry pokoje na každém kroku této cesty.


Váš milovaný Spasitel
Vykupitel lidstva
Ježíš Kristus


zpět