446. Poselství Ježíše ze dne 29. května 2012 v 17:42.


MODLITBY MOHOU ODVRÁTIT UKRUTNOSTI, PLÁNOVANÉ S POUŽITÍM ATOMOVÝCH BOMB


Má vroucně milovaná dcero,

moji proroci, moji poslové a všichni praví vizionáři na světě se v duchu sjednocují, aby v tomto čase hlásali mé svaté Slovo.

Těm, kteří jsou vybráni pro těžkou misi, aby zajistili, že duše celého lidstva budou připraveny na můj Druhý příchod, jsou nyní dávány pokyny, aby hlasitě volali do celého světa.

Brzy budou vyzývat k naléhavým modlitbám, aby pomohli těm, kdo budou trpět v přicházejících válkách.

Je již blízko čas, kdy propuknou války a mnoho nevinných duší se stane oběťmi v těchto nenávistí naplněných hrůzách proti Božím dětem.

Mnozí budou v těchto válkách rozprášeni do různých směrů a na Středním východě dojde k mnoha zmatkům.

Vystupňuje se tak mnoho malých válek.

Tak mnoho frakcí, původně rozštěpených, se sjednotí jen do malého počtu stran.

Potom do válečných konfliktů budou zataženy větší armády, za účasti mnoha národů.

Jak pláču nad tímto strašným zlem, vyvolaným vlivem Satana, který chce zabít tolik lidí, a tak rychle, jak je to jen možné.

Modlete se, aby tyto války byly zmírněny.

Modlete se, aby Boží děti pomocí svých modliteb mohly zabránit ukrutnostem, plánovaných s použitím atomových bomb.

Moje nejdražší dcero, Satan udělá tentokrát cokoliv, co je v jeho moci, aby podnítil katolickou církev, aby tě odsoudila a prohlásila tato poselství za kacířství.

Nesmíš si všímat těchto útoků. Všichni, kteří následují mé učení, se musí řídit jen svým srdcem, neboť bude pro ně snadné rozeznat Pravdu.

Kdyby mým prorokům nebyly dány milosti z nebe k tomu, aby vydrželi takové pronásledování, potom by mé Slovo, mé pokyny k přípravě všech Božích dětí na můj Druhý příchod, nebyly slyšeny.

Kdyby nebylo tvrdohlavé neústupnosti všech Božích proroků a poslů od počátku času, pak by Boží děti zůstaly v nevědomosti.

Když už je vám, moji drazí následovníci, jednou dáno vědění, nesmíte mít nikdy strach, neboť vy jdete po cestě k věčnému životu. Každá jiná cesta, bez ohledu na nádherná, ale bezcenná pokušení, vtahující vás do nástrah světa, vás nepřivede ke Mně. Teprve až se začnou objevovat lži o mé svaté eucharistii, musíte být stateční a odejít pryč.

Modlete se za sílu, rozhodnost a odvahu, abyste Mě následovali na konečné cestě ke spáse.


Váš milovaný Ježíš


zpět