443. Poselství Ježíše ze dne 26. května 2012 v 16:00.


MAJÍ V ÚMYSLU VYPUDIT PAPEŽE BENEDIKTA XVI. Z PETRO-
VA STOLCE LSTIVÝMI PROSTŘEDKY


Jsem potěšen, že jsi zase zpátky se Mnou. Je důležité, má dcero, aby ses držela v mé blízkosti. Času je málo a máš ještě hodně práce.

Má nejdražší dcero, dnes prosím všechny mé následovníky, aby se usilovně modlili za mého milovaného vikáře, papeže Benedikta XVI. On, můj svatý služebník, je za zavřenými dveřmi ve Svatém stolci vystaven strašnému pronásledování.

Už jsem ti řekl dříve, že zednářské skupiny, vykonávající uvnitř Vatikánu železný stisk, chtějí mého milovaného papeže dostat pryč.

A zamýšlejí ho vypudit z Petrova stolce použitím lstivých prostředků.

Jak už jsem ti řekl v minulosti, bude muset uprchnout, neboť nebude mít jinou volbu.

Času je málo. Musíte se vroucně modlit, aby mohl setrvat tak dlouho, jak je to jen možné, protože jakmile odejde, tak podvodník, falešný prorok, zaujme jeho místo.

Jak se řinou mé slzy v tomto čase pro moji milovanou církev na zemi. Všichni moji posvěcení služebníci, kteří přijímáte mé svaté Slovo, jak vám je dáváno v tomto čase, slyšte Mě teď:

Musíte zůstat věrni mši svaté a dodržovat vaše každodenní oběti. Neboť velmi brzy budete nuceni spolknout lež.

Každodenní oběti na počest mého ukřižování a proměnění vína v mou Krev a chleba v mé Tělo, budou změněny, překrouceny, a Já budu zhanoben novými zákony, které zavede falešný prorok.

Nesmíte nikdy přijmout cokoliv, co není Pravdou.

Nesmíte nikdy přijmout herezi vyšlou ze zdí mého Svatého stolce. Učiníte-li to, vzdálíte sami sebe ode Mne.

Mnozí z vás budete muset sloužit mši svatou v tajnosti a budete k tomu potřebovat všechnu vaši odvahu, kterou můžete získat tím, že se budete ke Mně modlit a prosit Mě, abych vás udělal silnými.

Změny začnou v samotné svaté eucharistii. Brzy vám bude řečeno, že svaté přijímání, moje opravdová přítomnost, je ve skutečnosti něco jiného.

Bude vám řečeno, že znamená odlišné věci. Ale to je strašná lež.

Svatá eucharistie je mé Tělo a Krev, dávané vám, abyste Mi dovolili naplnit vás mým Duchem Svatým, dát vám potravu, kterou potřebujete pro své duše.

Až přijde čas, a vám, mým posvěceným služebníkům bude předložena nová moderní interpretace, pak budete vědět, že nákaza již začala.

Tehdy se musíte připravit. Shromážděte se a braňte Pravdu mého ukřižování. Nepřijímejte lži, změny v mé mši svaté a v nejsvětější eucharistii. Neboť když to uděláte, pak má přítomnost bude pro všechny Boží děti ztracena.

Následujte Mě. To je ta největší výzva, které kdy budete muset čelit, ale Já vám dám milosti, abyste rozlišili Pravdu od svatokrádežného bludu, který budete vyzváni přijmout v mém svatém jménu.

Musíte Mě teď prosit o moji pomoc touto modlitbou modlitební kampaně (56). Je určena kněžím, hledajících ochranu pro svatou eucharistii.

"Ó, drahý Otče, ve jménu tvého drahého Syna, který obětoval sebe na kříži za celé lidstvo, pomoz mi zůstat věrný Pravdě. Pokryj mě vzácnou Krví tvého Syna a dej mi milosti, abych Ti mohl dále sloužit ve víře, důvěře a ctil Tě po zbytek mého působení v úřadu.

Nikdy mi nedovol odchýlit se od pravého významu oběti mše svaté, nebo od podávání svaté eucharistie tvým dětem.

Dej mi sílu, abych Tě zastupoval a živil tvé stádo tak, jak musí být živeno: Tělem, Krví, duší a božstvím tvého Syna, Ježíše Krista, Spasitele světa. Amen."

Prosím, vězte, moji milovaní, posvěcení služebníci, že Já každý den kráčím s každým z vás.

Podpírám vás. Opírejte se o Mne a Já vás budu držet blízko mého Nejsvětějšího Srdce v tomto čase strašného soužení v katolické církvi.


Váš milovaný Ježíš


zpět