441. Poselství Boha Otce ze dne 23. května 2012 v 15:38.


UTRPENÍ VE SVĚTĚ BYLO V TOMTO ČASE SJEDNOCENO S UTRPENÍM MÉHO SYNA


Má nejdražší dcero,

řekni všem mým dětem o lásce a ochraně, kterou nabízím těm, kteří Mě volají.

Moje svaté Slovo je konečně na zemi slyšeno a mnoho duší je připraveno udělat ten největší skok ve své víře, aby vroucně přijali Boží milosrdenství mého Syna, Ježíše Krista.

Vědí jen málo o tom, že vstoupit do Nového ráje, do nové éry pokoje, je jednoduchou věcí.

Vzhlédněte a přijměte, že v první řadě jste moje dítě. Uznejte, že jsem každého z vás stvořil, že ani jeden z vás zde není náhodou, a že jste mé děti. Má rodina. Moji milovaní.

Něha v mém srdci je plná lásky pro každého z vás.

Mnozí si myslí, že kvůli tomu, že JÁ JSEM, Alfa a Omega, začátek a konec, že má moc Mě dělá pyšným.

Tak to, samozřejmě, nikdy nemůže být.

Jak by skutečná láska rodiče k dítěti mohla být zahalena pýchou?

Trpím pro každého z vás. Pláču pro ty, kteří jsou pro Mne ztracení. Použiji veškerou moc, abych přivedl mé ztracené děti zpět do mé rodiny, do mého království.

Představte si rodiče, který je odmítnut svým dítětem. Bolest, kterou cítím, není kvůli Mně, jejich Otci, ale kvůli nim a jejich mukám, kterými budou trpět, nebudu-li moci je zachránit.

Utrpení ve světě bylo v tomto čase sjednoceno s utrpením mého Syna, Ježíše.

Proč to činím? Proč dovolím utrpení? Kvůli hříchu.

Hříšníci, kteří ke Mně nepřijdou dobrovolně, mohou být zachráněni jen utrpením ostatních.

Ti, kdo trpí v tomto životě, budou odměněni mými dary v příštím životě.

Pomoc, dobrovolně nabídnutá dětmi, které Mě milují, je mocnou zbraní proti moci, která byla propůjčena Satanovi.

Ti, kteří bojují po boku mého Syna, aby zachraňovali duše jiných, mohou zachránit celé lidstvo.

Satan má moc, ale jen takovou, která mu byla dána – moc, která mu nemůže být vzata až do Dne soudu.

Mnohé z vás, drahé děti, nerozumějí Božím zákonům, které tyto věci dovolují. Ale důvěřujte Mi, až vám je odhalím.

Satan bude krást duše mých dětí nevěřící ve Mne, nebo v dobro, kterým zahrnuji mé děti.

Avšak stává se bezmocným, když hříšníci přinášejí oběti utrpením, aby zachránili své bratry a sestry před cestou do pekla.

Stává se nemohoucím, když se mé děti modlí za záchranu těchto hříšníků.

Modlitba je zbraní mých dětí, které Mi chtějí pomoci zachránit celé lidstvo.

Shromážděte se, mé děti, spolu s mým Synem a pomozte Mi konečně sjednotit moji rodinu.

Pomozte Mi přivést vás všechny do nové nádherné éry míru a pokoje.

Jen pak má vůle může být uskutečněna jak na zemi, tak i v nebi.

Jděte, děti. Sjednoťte se v modlitbě.

Pracujte se Mnou, vaším Otcem, abyste Mi pomohli zachránit moji rodinu.


Váš milovaný Otec
Bůh Nejvyšší


zpět