428. Poselství Matky Spásy ze dne 12. května 2012 v 10:00.


DĚTI, JDĚTE A OTEVŘETE SVÉ OČI A POSLOUCHEJTE, ZPOCHYBŇUJTE A ZVAŽUJTE VŠECHNO, CO SE VÁM PŘEDKLÁDÁ V BOŽÍM JMÉNU


Mé dítě,

musím varovat Boží děti, aby teď otevřely své oči, když se řev Satana a jeho démonů stává hlasitějším a jejich pronikavý křik je slyšet v nebi.

Podívejte se kolem sebe, a co vidíte?

Neklid, hádky, beznaděj a boj, a to všechno zažehnuto zlými duchy obklopujícími lidstvo.

Jsou uvolněni z pekla a jejich počet je velký. Ani na okamžik nepolevují ve své ukrutnosti, kterou ve své nenávisti chrlí na všechny Boží děti.

Když můj Otec, Bůh Nejvyšší, stvořil lidstvo a vesmír, tito padlí andělé byli zachváceni žárlivostí.

Jejich pýcha a odpor vedly k jejich pádu a byli uvrženi do pekla.

Vedeni Satanem, jejich nenávist se projevila, když jsem přivedla na svět Syna člověka, Spasitele lidstva. Jejich nenávist ke mně přesahuje všechno, co je lidem známo.

Když jsem se stala Královnou všech andělů, vyvolalo to u nich zmatek. Poznali, že už nebude návratu do Boží hierarchie.

Aby zranili Boha, mého milovaného Otce, chtějí zničit to, co je blízko jeho srdci, jeho drahé a milované děti.

Sváděním jeho dětí skrze pokušení hříchu, kradou duše.

Můj Otec už nebude tolerovat tuto zkaženost a blíží se čas, kdy tito padlí andělé budou konečně vrženi do ohnivé pece. Oni to vědí.

Pod vedením Satana zintenzivňují nyní své plány a každou vteřinu dne způsobují ve světě spoušť.

Boží děti musí vědět, že v jejich plánu je polapit cokoliv, co je drahé Bohu, Všemohoucímu Otci.

To je důvod, že jejich prvořadým cílem je jeho svatá církev.

Proniknou-li do Božích církví, tak proniknou i do Božích dětí.

Probuďte se, děti a pozorujte, co se děje před vašima očima. Musíte být stále bdělé.

Modlete se, modlete se, modlete se, abyste byly požehnané milostmi a rozpoznaly zlo, je-li vám předkládáno jako část Božích plánů, i když tomu tak není.

Bude třeba, abyste měly silnou víru a přijaly pravdu, obsaženou v těchto poselstvích z nebes a mohly tak stát na pravdivé cestě k věčnému životu.

Věčný život musíte přivítat a nesmí být nikdy odmítnut ve prospěch falešných slibů.

Tyto falešné sliby jsou v tomto čase předkládány světu těmi, kdo vedou vaše národy a kteří mohou být ovlivněni králem lží.

Děti, jděte a otevřete své oči a poslouchejte, zpochybňujte a zvažujte všechno, co se vám předkládá v Božím jménu.


Vaše milovaná Královna pokoje
Matka Spásy


zpět