427. Poselství Ježíše z 11. května 2012 v 20:38.


PŘÍPRAVY NA MŮJ DRUHÝ PŘÍCHOD JSOU V PLNÉM PROUDU


Má vroucně milovaná dcero,

přípravy na můj Druhý příchod jsou v plném proudu.

Mnoho lidí na světě může být a bude zachráněno v důsledku modliteb mých milovaných následovníků a vybraných duší. Mnohonásobně více, než by jich bylo, nebýt obětí těch, kteří jsou Mi blízko.

Toužím vás vzít všechny do nové éry míru, Nového ráje na zemi.

Kdyby jen ty tvrdošíjné duše odmítající mé volání milosrdenství a které se musí vykoupit v mých očích, naslouchaly.

Mnozí věřící jsou vlažní a nejsou způsobilí vejít do mého nového království. Jejich uzavřená a ztvrdlá srdce Mě odmítají právě teď, když k nim mluvím.

V mé církvi se ke Mně hlásí jen na oko, přesto tvrdí, že Mě následují.

Nyní, když k nim natahuji a rozpínám ruce mého milosrdenství, abych vzal jejich ruce do svých, odstrkují Mě zpět.

Tak podezíraví a bez skutečného porozumění o tom, jak komunikuji se světem z nebe, tvrdí, že věří v mé božství.

Přesto se jim nepodařilo přijmout, že mám moc mluvit k světu prostřednictvím Božích zjevení.

Promeškají příležitost chopit se mimořádných milostí, které si jim přeji dát, abych je mohl přivést do mého Nejsvětějšího Srdce.

Je to trochu jako vesnice trpící hladomorem, která nemá co jíst a která pomalu umírá hlady.

Přesto stojím vedle nich a mohu jim nabídnout veškerou výživu a potravu, abych je udržel pro věčný život. Ale oni Mě nedokážou vidět.

Mnozí Mě vidět nechtějí, protože pochybují, že bych s nimi mohl nyní mluvit.

U těch ve světě, kteří nemají žádnou víru nebo zájem o jiný svět, než je tento, vy, moji následovníci, Mi musíte pomoci je zachránit a získat je zpět.

Brzy pochopí, že mají duši. Tehdy vás všechny poprosím, abyste hlásali mé Slovo, aby tak celé lidstvo mohlo žít v mém Novém ráji.

Prosím, rozšiřujte mé Slovo, mé modlitby, má poselství a má varování všem duším, zejména těm, které nemají žádnou víru, důvěru nebo znalost o mém slibu vrátit se, abych soudil živé i mrtvé.

Nemají mnoho času, a tak vás naléhavě prosím, abyste se modlili za jejich duše.


Váš Ježíš


zpět