425. Poselství Ježíše ze dne 9. května 2012 v 21:00.


PRÁCE ZEDNÁŘSKÝCH SKUPIN VE VAŠEM SVĚTĚ SLÁBNE


Má vroucně milovaná dcero,

stále více těch, kteří znají mé učení, konečně přijímají, že nyní komunikuji se světem prostřednictvím těchto poselství, které dávám tobě.

Moc Ducha Svatého probudí ty, jejichž láska k mému Otci je mrtvá, aby vychutnali Slovo jeho milovaného Syna.

Já, Ježíš Kristus si přeji dát vám povzbuzení v utrpení a zkouškách, které možná budete zakoušet.

Toto utrpení nebude trvat dlouho.

Má láska k vám je tak silná a mé milosrdenství tak velké, že nedovolím, abyste trpěli muka, která by vám způsobili ti, kdo chtějí ovládnout vaše národy.

Činnost zednářských skupin ve vašem světě již slábne.

Vaše modlitby zmírnily jejich zlé skutky a udělaly je neúčinnými.

Budou se snažit zničit vaši víru, ale vy, můj zbytek církve, udržíte plamen Pravdy hořícím.

Věříte-li ve Mne, nemusíte mít strach.

Jen důvěrou ve Mne, vašeho Ježíše, se můžete cítit v klidu a pokoji.

Prosím, držte se blízko mého Nejsvětějšího Srdce a nedovolte strachu, aby zničil vaše životy.

Když Mě milujete a žijete život, jaký od vás očekávám, pak musíte žít své životy v lásce, modlitbě a spokojenosti.

Když trpíte, nabídněte utrpení Mně a jděte dál.

Nedovolte ničemu, aby ode Mne odvrátilo vaše srdce.

Držte se blízko Mne a Já vás ochráním, povedu vás a přivedu do bezpečí.


Váš milovaný Ježíš
Spasitel lidstva


zpět