422. Poselství Ježíše ze dne 7. května 2012 v 18:19.


MNOZÍ PAPEŽI, OBKLOPENÍ ZEDNÁŘSKÝMI SKUPINAMI, BYLI ZAJATCI VE SVATÉM STOLCI


Má vroucně milovaná dcero,

mým církvím po celém světě říkám toto:

Vězte, že dokud budete hlásat mé nejsvětější Slovo, budu vždy s vámi, na vaší straně.

Mé katolické církvi pravím – přestože jste způsobili soužení, jako výsledek zlého hříchu, nikdy vás neopustím, i když jste hřešili. Ale vězte toto:

Vaše důvěra ve Mne není tak silná, jak by být měla. Už Mě nemilujete tak jako kdysi.

Všechen majetek, který jste nahromadili, způsobil odstup obyčejných Božích dětí ode Mne, vašeho Krista a Spasitele.

Vystoupili jste do tak vznešených výšek, že k vám nemohu dosáhnout a nabídnout vám moji ruku, abych vás zachránil od zkaženosti ve vašem nitru.

Byli jste učeni Pravdě mým Petrem, na jehož skále jste vyrostli. A co jste udělali?

Postavili jste kolem sebe tlusté kamenné zdi.

To způsobilo nedostatek komunikace s těmi, jimž jste měli dávat potravu mého Těla a Krve, aby mohly být živeny jejich duše.

Úcta, vyžadovaná od vás při podávání mé nejsvětější eucharistie, byla ztracena, když jste zlehčili moji přítomnost.

V době, kdy Druhý vatikánský koncil vyhlásil nová nařízení, byly to právě tyto ďábelské zednářské síly, zabydlené ve vašich kuloárech moci, které je zavedly.

Lstivě představily nové způsoby podávání mé nejsvětější eucharistie, které Mě urážejí.

Vaše takzvaná tolerantní učení vyhlásila řadu lží, včetně odmítnutí uznat moc sv. Michaela archanděla.

On je ochráncem církve před Satanem. Ty zlé síly mezi vámi to věděly. To je důvod, proč jste potlačili všechny modlitby před mší, prosící o jeho pomoc.

Pak jste se dopustili té největší nepravdy – že není třeba se bát pekla. Že je to jen přirovnání. Neboť tato lež, přijatá mnoha Božími dětmi jako pravda, znamenala ztrátu miliard duší.

Jak Mě urážíte. Prosím mé pokorné a posvěcené služebníky mezi vámi, aby se vrátili k mému učení.

Nikdy nedovolte, aby se mezi vámi nahromadilo bohatství a nikdy si nemyslete, že je v mých očích přijatelné.

Bohatství, zlato a moc nahromaděné v mém jménu, bude vaším pádem. Nemůžete mít užitek z mého svatého Slova.

Trpěli jste kvůli způsobu, jakým jste Mě urazili.

Nikdy si nemyslete, že obviňuji mnohé svaté papeže, kteří usedli na Petrův stolec. Jejich mise byla vždy ochraňována.

Mnozí papežové byli zajatci na Svatém stolci, obklopeném zednářskými skupinami, které nereprezentují Boha.

Ony Boha nenávidí a strávily padesát let šířením nepravd o Božím milosrdenství.

Jejich práce vedla ke zhroucení katolické církve.

To nebyla náhoda. Bylo to úmyslné a vychytralé spiknutí k zničení víry církve. K zničení úcty obyčejných katolíků k jedinému pravému Bohu.

A to způsobí, že budete odvrženi do pustiny. Po papeži Benediktu budete vedeni přímo Mnou z nebe.

Ó, jak jste Mne přivedli k pláči.

Vyzývám všechny mé posvěcené služebníky, kteří znají pravdu, aby povstali a následovali Mě, svého Ježíše a v pokorné službě šířili pravdu mého učení. Musíte najít odvahu a sílu povstat z popela.

Především odmítněte lži, které vám budou brzy předloženy falešným prorokem.

On sloučí katolickou církev s jinými církvemi, včetně církví pohanských, aby se stala jedinou ohavností, jedinou světovou církví bez duše.


Váš Ježíš


zpět