420. Poselství Ježíše ze dne 6. května 2012 v 10:00.


MÝM STOUPENCŮM MODERNÍCH DNŮ JE DÁN OBROVSKÝ ÚKOL


Moje nejdražší dcero,

mnoho z Božích dětí věří, že ti, kteří vedou svaté životy, se těší přízni mého Otce.

Pravdou je, že tyto svaté a oddané duše – jakými jsou – musí pracovat pro záchranu ostatních duší.

Ty ostatní duše jsou obyčejní muži, ženy a děti, kteří vedou uspěchané životy a málo času tráví v modlitbě.

Mnozí se nemodlí, ani se Mnou nerozmlouvají. Někteří v Boha nevěří. Někteří věří. Mnohé z těchto duší vedou dobré životy.

Chovají se k ostatním s láskou a laskavostí srdce. Dávají potřeby ostatních před své vlastní. Jsou dobročinní. Milují jeden druhého. Ale nechodí do kostela, nepřijímají svátosti, nebo neakceptují, že Já, Ježíš Kristus, existuji.

Mysleli byste si proto, že jsou ztracenými dušemi. Ale ve skutečnosti nejsou.

Jsou to děti Boha a jeho Světlo jimi proniká. Nejsou zatracené. Jsou milované.

Časem, až jim bude ukázán důkaz mé existence, okamžitě Mě obejmou.

Ztracené jsou pouze ty duše, které vznášejí své námitky vůči mému Otci a ty, které vychutnávají slasti ohavných a zlých hříchů.

Ti, kdo nemohou žít bez toho, že by se dopouštěli smrtelného hříchu a jejichž duše jsou tak zčernalé, protože jsou posedlí Satanem, potřebují uniknout z této strašlivé temnoty. Nebudou ale dost silní, aby to učinili.

Shledají, že je téměř nemožné, aby vyhledali moji pomoc. Mohou být zachráněni jen skrze modlitby mých svatých a oddaných následovníků.

Mým stoupencům moderních dnů je dán obrovský úkol rovný tomu – ale více naléhavým – jaký byl dán mým apoštolům, když jsem vystoupil na nebesa.

Moji následovníci, vaší úlohou je připravit tyto duše na můj Nový ráj skrze vaše modlitby. Modlitby je můžou obrátit.

Moje milosrdenství je tak velké, že i takovým hříšníkům odpustím díky šlechetnosti jiných mých věrných služebníků, skrze jejich utrpení a modlitby.

Nikdy nezapomínejte na moc vašich modliteb. Tato moc vám byla dána darem, abyste mohli zachraňovat duše svých bratrů a sester.

Nezapomeňte, že můj Věčný Otec miluje všechny hříšníky. Ale bude velký jásot a slzy radosti budou kanout pro každého zčernalého a ztraceného hříšníka, který bude zachráněn z ohňů pekla.


Váš milovaný Ježíš


zpět